قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي

مصوب 1389/12/10 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي
مصوب 1389,12,10

ماده واحده دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون و حداكثر ظرف سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، تعداد ده هزار ناظر بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تحصيلات كارشناسي و بالاتر كه از سال زراعي 1382 به بعد حداقل دو سال سابقه فعاليت مستمر در زمينه منابع طبيعي و توليد محصولات راهبردي و اساسي بخش كشاورزي داشته باشند و يا در تعاونيهاي توليد به عنوان مدير و يا كارشناس فعاليت نموده و در مديريت جهاد كشاورزي استانها، شهرستانها و يا مراكز خدمات كشاورزي داراي سوابق مشاركت و نظارت در امور ياد شده باشند، با رعايت ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و شرايط عمومي استخدامي كشور در پستهاي عملياتي و نظارتي جهاد كشاورزي شهرستانها و يا مراكز خدمات كشاورزي استخدام نمايد.

تبصره اشخاص داراي تحصيلات دانشگاهي بالاتر و يا سابقه كاري طولاني تر از اولويت در استخدام برخوردارند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني