اجراي طرحهاي صنعتي در استان بوشهر

مصوب 1389/11/27 هيات وزيران



تطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اجراي طرحهاي صنعتي در استان بوشهر


مصوب 1389,11,27

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1389 كه در مركز استان بوشهر تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظفند با همكاري استانداري و رعايت قوانين و مقررات، نسبت به اجراي تصميمات زير از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايند:

1- ‏ارتقاي ناحيه صنعتي صنايع دريايي سرتل به شهرك صنعتي صنايع دريايي.

2- تكميل مركز خدمات فناوري و كسب و كار شهرك صنعتي بوشهر (2‏) از محل اعتبارات رديف ملي (40301019‏) توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران طي سالهاي 1390 و 1391.

3- ‏مطالعه و طراحي سامانه استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه شهرك صنعتي بوشهر (2‏) در سال 1389 و اجراي آن ‏در صورت داشتن توجيه فني و اقتصادي از محل اعتبارات ملي رديف (40301003‏) و عمراني استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390 و 1391.

4- انجام مطالعات امكان سنجي خوشه صنعتي آبزيان و مطالعات شناختي خوشه صنعتي خرما توسط شركت شهركهاي صنعتي استان در سال 1390 ‏.

5- مشاركت در سرمايه گذاري ماشين سازي مدون در استان تا سقف چهل و نه درصد (49%) توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بخش غيردولتي با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي سياست هاي كلي اصل (44‏) قانون اساسي – مصوب 1387 - و معرفي سرمايه گذار واجد شرايط توسط استان.

محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس ­ جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0