اجراي طرحهاي مربوط به مناطق آزاد در منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي

مصوب 1389/11/03 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اجراي طرحهاي مربوط به مناطق آزاد در منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي
مصوب 1389,11,03

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است
*)نظر به دادنامه شماره 140009970905811198 مورخ 1400/04/15 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، تجويز تررد خورو تا شعاع پنجاه كيلومتر از نقاط مرزي منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي به شرح مقرر در بند (1) اين تصويب نامه، و مقيد به محدوده شعال 50 كيلومتري مناطق آزاد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد.

هيئت وزيران در جلسه مورخ3/11/1389 كه در مركز استان گيلان تشكيل شد، موافقت نمود:

مركز امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظفند با همكاري استانداري و رعايت قوانين و مقررات، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايند:

1- اعطاي مجوز تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي تا شعاع پنجاه كيلومتر از نقاط مرزي منطقه.

*)نظر به دادنامه شماره 140009970905811198 مورخ 1400/04/15 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، تجويز تررد خورو تا شعاع پنجاه كيلومتر از نقاط مرزي منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي به شرح مقرر در بند (1) اين تصويب نامه، و مقيد به محدوده شعال 50 كيلومتري مناطق آزاد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد.

2 - ‏بررسي و تهيه لايحه امكان ترخيص كالاي همراه مسافر براي منطقه آزاد انزلي و ديگر مناطق آزاد فاقد مجوز قانوني تاسقف پنجاه ميليون (000/000/50) دلار در سال و ارايه آن به هيئت وزيران ظرف سه ماه.

محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0