اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح هاي صنعتي در استان يزد

مصوب 1389/10/29 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح هاي صنعتي در استان يزد  
مصوب 1389,10,29

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)قسمت اول بند 5 اين تصويب نامه، به موجب بند (109) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/10/29 كه در مركز استان يزد تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظفند با همكاري ‏استانداري و رعايت قوانين و مقررات، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايند:

1- تكميل عمليات ژئوفيزيك هوايي در سطح استان از محل طرح (40303012) با افزايش اعتبار طرح از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با مشاركت بيست درصدي (20%) استان طي سالهاي1390 ‏ و 1391.

2- ‏مطالعه، طراحي، اجرا و تكميل تصفيه خانه شهركهاي صنعتي يزد، مهريز و اردكان به نسبت هشتاد درصد (80%) توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و بيست درصد (20%) توسط استان طي سالهاي 1389 تا 1391‏.

3- ‏مطالعه، طراحي و اجراي تصفيه خانه هاي شهركهاي صنعتي تفت (1) و ابركوه با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390 ‏و 1391.

4- ‏مطالعه شهركهاي صنعتي خاتم، زارچ و بهاباد از محل منابع شركت شهركهاي صنعتي استان.

5- ‏ايجاد خوشه صنعتي نساجي در يزد و تأمين تسهيلات براي احداث كارخانه چادر مشكي در اردكان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

*)قسمت اول بند 5 اين تصويب نامه، به موجب بند (109) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

6- اختصاص اعتبار براي خدمات زير بنايي و زيرساختهاي معدن سرب و روي مهدي آباد بهادران.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور
     

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0