موظف نمودن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اجراي پروژه هاي مخابراتي

مصوب 1389/10/07 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اجراي پروژه هاي مخابراتي
مصوب 1389,10,07

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/10/7كه در مركز استان البرز تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظفند با همكاري استانداري و رعايت قوانين و مقررات، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايند:

1- اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000/000/000/250) ريال براي داير نمودن ‏يكصدهزار شماره تلفن ثابت طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

2- ‏اختصاص مبلغ سيصد و هفتاد و پنج ميليارد (000/000/000/375) ريال براي داير نمودن دويست و پنجاه هزار شماره تلفن همراه طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

3 ‏- اختصاص مبلغ شصت ميليارد (000/000/000/60) ريال براي داير نمودن پنجاه هزار پورت پر سرعت طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

4- ‏اختصاص مبلغ شانزده ميليارد و دويست ميليون (000/000/200/16) ريال براي اجراي فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي در استان با هماهنگي استانداري و پس از اخذ مجوزهاي لازم طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

5- ‏اختصاص مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (000/000/800/4) ريال براي اجراي پروژه افزايش پهناي باند استان طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

6- اختصاص مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون (000/000/800/1) ريال براي ايجاد هسته شبكه ديتاي ملي كشور در سطح استان طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

7- اختصاص مبلغ شش ميليارد و هشتصد ميليون (000/000/800/6) ريال براي اجراي پروژه انتقال شبكه ملي و افزايش ظرفيت مربوط در حوزه استان طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

8- ‏اختصاص مبلغ چهار ميليارد (000/000/000/4) ريال براي اجراي پروژه راديويي شبكه ملي در سطح استان طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

9- ‏اختصاص مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال براي احداث مركز ماشيني پست استان طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

10- ‏اختصاص مبلغ ده ميليارد (000/000/000/000/10) ريال براي احداث ساختمان ادارات پست در شهرستانهاي استان طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

11-‏ اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) ريال براي تأمين تجهيزات پيشرفته پستي استان (بيست دستگاه لياس بندي، چهار دستگاه ابطال تمبر بزرگ و كوچك و دو دستگاه وانت نيسان) طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

12- ‏ارايه خدمات هوايي گردشگري در منطقه ويژه اقتصادي پيام پس از اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت راه و ترابري طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

13-‏ ايجاد مركز تجارت جهاني در منطقه ويژه اقتصادي پيام با هماهنگي وزارت بازرگاني طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

14-‏ ايجاد بانك و شركتهاي اعتباري در منطقه ويژه اقتصادي پيام با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

15- اختصاص مبلغ سي ميليارد ( 000/000/000/30) ريال براي اجراي دولت الكترونيك در دستگاههاي اجرايي استان از محل رديف متمركز مربوط در قانون بودجه سال1389 ‏كل كشور توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و پيش بيني مبلغ پنجاه ميليارد (000/000/000/50‏) ريال با افزايش رديف متمركز مذكور در سال1390 ‏توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0