تصويبنامه شماره 225098 /45805 مورخ 8 / 10 / 1389 راجع به موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان زنجان

مصوب 1389/09/02 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويبنامه شماره 225098 /45805 مورخ 8 / 10 / 1389 راجع به موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان زنجان
مصوب 1389,09,02

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)بند 9 اين تصويب نامه، به موجب بند (106) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1389/9/2‏كه در مركز استان زنجان تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظفند با همكاري استانداري و رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايند:

1- كمك به مطالعه و ايجاد تصفيه خانه فاضلاب شهركهاي صنعتي استان به نسبت پنجاه درصد توسط وزارت صنايع و معادن، بيست درصد توسط استان و سي درصد از محل منابع داخلي شركت شهر كهاي صنعتي استان طي سالهاي 1390و 1391 ‏.

2 ‏- اختصاص مبلغ سه ميليارد (3/000/000/000) ريال جهت تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي تخصصي روي با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1389 ‏و 1390 ‏.

3- ‏مطالعه شناختي يك خوشه صنعتي صنايع تبديلي كشاورزي استان تا نيمه اول سال 1390‏و اجراي طرح طي سه سال.

4- تكميل مطالعات زير ساختهاي معادن استان و اجراي پروژه هاي مربوط تا پايان برنامه پنجم توسعه (از جمله منطقه حد فاصل حاجي سيران تا ماهنشان تا سال 1391 ‏).

5- ‏تهيه نقشه هاي 1:25000 ‏زمين شناسي كاربردي در مناطق معدني اولويت دار استان طي سالهاي 1390و 1391.

6- ايجاد اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي در شهرستان ابهر با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.

7- ‏مشاركت در احداث كارخانه يكصد هزار تني در بخش انگوران، حداكثر به ميزان چهل و نه درصد از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و واگذاري سهم خود به بخش غير دولتي ظرف سه سال پس از بهره برداري در راستاي اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل نسبت به تأمين منابع مالي ريالي و ارزي طرحهاي مذكور اقدام نمايند.

8- ‏مطالعه و مشاركت در سرمايه گذاري حداقل سه طرح توليدي در هر يك از شهرستانهاي خدا بنده، طارم، ماهنشان و ايجرود از طريق سرمايه گذاري بخش غير دولتي با هماهنگي بانك صنعت و معدن و ساير بانكهاي عامل.

9- مطالعه و ايجاد و راه اندازي شهرك صنعتي شهرستان ايجرود .

*)بند 9 اين تصويب نامه، به موجب بند (106) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0