تعيين آقاي عليرضا مقيمي به عنوان عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس

مصوب 1389/09/28 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تعيين آقاي عليرضا مقيمي به عنوان عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس
مصوب 1389,09,28

*)با توجه به متن مصوبه وضعيت موقت است .

وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به استناد ماده (6‏) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 ‏- و با رعايت تصويبنامه شماره 159176/ت 43505هـ مورخ 1388/8/10 ‏موافقت نمودند:
‏آقاي عليرضا مقيمي براي مدت سه سال به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ارس تعيين مي شود.

اين تصويبنامه در تاريخ 1389/9/28 ‏به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0