اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي گاز رساني و آموزشي و بهداشتي در استان قم

مصوب 1389/08/05 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي گازرساني و آموزشي و بهداشتي در استان قم
مصوب 1389,08,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/8/5 كه همزمان با سفر مقام معظم رهبري در مركز استان قم تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت نفت با همكاري استانداري، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايند:

1- ‏تقويت خط انتقال و ايجاد شبكه گاز شهر و شهرك پرديسان و طرح مسكن مهر قم طي سالهاي 1390 تا 1392 با اعتباري بالغ بر يكصد و پنجاه ميليارد (150/000/000/000) ريال.

2- ‏تكميل و توسعه گازرساني به شصت و دو روستا مطابق فهرست اعلامي توسط شركت گاز قم طي سالهاي 1390 ‏و 1391‏ با اعتباري بالغ بر يكصد و هشتاد و دو ميليارد (182/000/000/000‏) ريال.

3- ‏تكميل گاز رساني به شهرهاي استان و مناطق الحاقي شهري قم (شهرهاي قم، جعفريه، كهك، سلفچگان، قنوات و دستجرد) طي سالهاي 1390 ‏و 1391 ‏ با اعتباري بالغ بر چهل ميليارد (40/000/000/000) ريال.

4(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- گاز رساني به شهرك صنعتي الغدير(نمونه) و دامشهر و نيز توسعه گازرساني به شهركها و محورهاي صنعتي صنايع متفرقه طي سالهاي 1390‏ تا 1392‏ با اعتباري بالغ بر يكصد و پانزده ميليارد (115/000/000/000‏) ريال.

‏5 (منسوخه 07ˏ06ˏ1400)- اختصاص مبلغ چهل و پنج ميليارد (000ر000ر000ر45‏) ريال براي اجراي پروژه هاي زير:
الف - مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20‏) ريال براي كمك به احداث دانشكده پرستاري و مامايي طي سالهاي 1390 و 1391 .
‏ب - مبلغ بيست و پنج ميليارد (000ر000ر000ر25‏) ريال براي تكميل و تجهيز مجتمع آموزشي و كمك آموزشي خواهران دانشگاه قم.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0