الحاق عبارتي به بند (1) تصويبنامه موضوع تشكيل كارگروهي به منظور ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت)

مصوب 1389/07/11 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

الحاق عبارتي به بند ( 1 ) تصويبنامه موضوع تشكيل كارگروهي به منظور ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور ( ترانزيت )
مصوب 1389,07,11

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/7/11 ‏بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‏در بند (1) تصويب نامه شماره 162423/ت 43505هـ مورخ 1388/8/16 ‏بعد از عبارت "وزير كشور" عبارت "و حميد بقايي دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي" اضافه مي شود.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0