اتخاذ تصميماتي به منظور عمران و آباداني استان خوزستان

مصوب 1392/02/02 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اتخاذ تصميماتي به منظور عمران و آباداني استان خوزستان 
مصوب 1392,02,02

*)جزء 3 بند هـ اين تصويب نامه، به موجب بند (127) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1392 كه در مركز استان خوزستان تشكيل شد، موافقت نمود:

الف (اصلاحي 31ˏ02ˏ1392)- وزارت نفت با همكاري استانداري نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
1- اختصاص اعتبار و اجراي عمران شهرها، روستاها و مناطق پيرامون طرحها و واحدهاي نفتي و گازي از محل منابع طرح ها و واحدهاي مربوط.
2- الزام شركت هاي دولتي مستقر در استان و پيمانكاران و شركت هاي زير مجموعه وزارت نفت به تامين نيروهاي مورد نياز خود از سطح استان، به استثناي مواردي كه نيروي متخصص در منطقه وجود نداشته باشد.
3- اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد (000/000/000/50) ريال از محل منابع وزارت نفت براي ساماندهي بافت شهري شوشتر.
4- پيگيري و اتخاذ تصميم لازم براي شروع اجرا يا تكميل پروژه هاي مصوب سفرهاي استاني دولت به شرح زير:
الف- خط انتقال (36) اينچ گازرساني به صنايع مسير اهواز – خرمشهر.
ب- خط انتقال (36) اينچ پايداري صنايع پتروشيمي ماهشهر و گازرساني به صنايع مسير.
ج- خط انتقال (12) اينچ گازرساني به فولاد شادگان و شهر شادگان و صنايع مسير.
د- خط انتقال گاز رساني به شهر انديكا و روستاهاي مسير اهواز – خرمشهر.
هـ- خط انتقال گاز رساني به شهر سردشت دزفول و روستاهاي مسير.
5- احداث فرودگاه جايگزين در شهر اهواز با واگذاري محل فرودگاه فعلي توسط وزارت راه و شهرسازي به وزارت نفت
6- اختصاص مبلغ هشتاد ميليارد ريال جهت احداث اردوگاه فرهنگي و زيارتي خوزستان در شهر مشهد در سال 1392 .

ب (اصلاحي 31ˏ02ˏ1392)- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداري و با رعايت قوانين و مقررات نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
1- صدور مجوز و تأسيس دانشگاه صنعتي هويزه و پيگيري ايجاد رديف جاري براي آن در بودجه سال جاري.
2- اختصاص اعتبار براي احداث ساختمان جديد دانشگاه پيام نور شهر لالي با مشاركت نهاد رياست جمهوري و استانداري.
3- كمك به تجهيز آزمايشگاه شهيد چمران اهواز.

ج - وزارت راه و شهرسازي با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداري و با رعايت قوانين و مقررات نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
1- تكميل طرح احداث بزرگراه اهواز – سوسنگرد – چزابه حداكثر تا پايان سال 1392 .
2- تسريع در تعريض پل شهيد ناجيان تا پايان سال 1392.
3- احداث مسكن مهر ويژه در شهر اهواز.

د - معاونت علمي و فناوري رييس جمهور با همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
1- اجراي مرحله آزمايشي طرح شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر (شهاب) در استان تحت نظر بنياد ملي نخبگان با همكاري استان و اداره كل آموزش و پرورش استان طي سالهاي 1392 و 1393 .
2- اختصاص مبلغ هشت ميليارد (000/000/000/8) ريال به بنياد نخبگان استان جهت شناسايي و حمايت از طرح هاي مخترعان، نخبگان و نوآوران استان توسط بنياد ملي نخبگان و استان به نسبت مساوي.

ه (اصلاحي 31ˏ02ˏ1392)ـ- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
1- واگذاري سهم سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) در طرح آلومينيوم مسجد سليمان به قيمت كارشناسي روز به بنياد مستضعفان و استفاده از منابع حاصل از آن براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام سازمان در استان. افزايش ظرفيت اين طرح از (110) هزار تن به (350) هزار تن مجاز است.
2- واگذاري سهام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در طرحهاي فولاد خرمشهر و شادگان به قيمت كارشناسي روز به شركت فولاد خوزستان و يا مشاركت با آن.
3- احداث پنج شهرك صنايع معدني در شهرستان هاي رامهرمز، انديمشك، دزفول، رامشير و شوش.
4- تغيير سرمايه گذار پتروشيمي انديمشك از شركت پتروشيمي باختر به شركت پتروشيمي بندر امام (ره) (موضوع بند (1) تصميم نامه شماره 188935/41591 مورخ 16/10/1387) با رعايت مقررات مربوط.

*)جزء 3 بند هـ اين تصويب نامه، به موجب بند (127) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

و (اصلاحي 31ˏ02ˏ1392)- وزارت نيرو با همكاري معاونت برنامه و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
1- واگذاري اشتراك آب و برق به صاحبان واحدهاي مسكوني ساخته شده كنوني در خارج از محدوده شهر هويزه پس از اصلاح محدوده قانوني شهر توسط وزارت راه و شهرسازي.
2- تأمين آب آشاميدني و كشاورزي شهرستان انديكا از سد شهيد عباسپور.
3- ارايه پيشنهاد در خصوص واگذاري نيروگاهها و تأسيسات قابل واگذاري به صورت تهاتر به پيمانكاران پروژه هاي طرح جامع آبرساني خوزستان شامل آبرساني غدير، آبرساني شمال شرق از كارون 3 و جنوب شرق از سد كوثر به هيئت وزيران ظرف دو هفته.

ز - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به واگذاري كارخانه كشتي سازي اروند به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اقدام نمايد.

ح - وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و استانداري با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف بخشودگي سود تسهيلات كشاورزي و ديون كشاورزان هويزه، سوسنگرد و دشت آزادگان اقدام نمايند.

ط - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
1- صدور مجوز استخدام (2000) نفر براي دستگاههاي اداري استان با تفويض اختيار انجام اقدامات اجرايي لازم به استاندار.
2- بررسي اصلاح ضرايب فوق العاده بدي آب و هوا در استانهاي متأثر از پديده ريزگرد و گرما شامل ايلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان ظرف دو هفته و ارايه نتيجه به هيئت دولت.

ي - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نسبت به تسريع در مين زدايي از مناطق آلوده به مين استان و اتمام آن تا پايان سال 1392 اقدام نمايد.

ك(اصلاحي 31ˏ02ˏ1392)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداري و با رعايت قوانين و مقررات نسبت به احداث بيمارستان سي و دو تختخوابي در شهرهاي هويزه، انديكا و هفتگل و ارتقاي دانشكده هاي پزشكي شهرستانهاي بهبهان، دزفول و آبادان به سطح دانشگاه اقدام نمايد.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0