اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين مناطق نمونه گردشگري در استان آذربايجان شرقي

مصوب 1389/04/16 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين مناطق نمونه گردشگري در استان آذربايجان شرقي
مصوب 1389,04,16

نظر به اينكه در پيوست تصميم نامه شماره 185841/43740 ‏مورخ 21/9/1388 كه بر اساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهاتي رخ داده است، لذا مراتب به شرح زير جهت اصلاح اعلام مي شود:
1- رديف شماره (2‏): منطقه آرباطان هريس به حاشيه سد آرياطان (هريس)
2- رديف شماره (3‏): منطقه اطلس پود تبريز به گلوجه و كمانج تبريز
3- رديف شماره (6): منطقه بندر قبادلوي عجب شير به بنادر قبادلو و دانالوي عجب شير
4- رديف شماره (11‏): منطقه دامنه ميشو مرند به شورسري ايل ميداني گوگان
‏5- رديف هاي شماره (16) و (17‏): فندقلو و اغول بغول اهر به فندقلو، افيل بهل اهر
6- رديف شماره (19‏): منطقه دامنه سهند مراغه به دامنه هاي جنوبي و شمالي سهند (مراغه و
بستان آباد)
7- ‏مناطق نمونه گل آخور و زرقان و متعلق كليبر به مناطق نمونه استان اضافه مي گردد.

مجيد دوستعلي