قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1390/02/04 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1390,02,04

ماده واحده ـ به منظور انتزاع و انتقال وظايف و فعاليتهاي شبكه‌ هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران، «سازمان پست جمهوري اسلامي ايران» وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي ‌شود.

تبصره 1ـ اساسنامه سازمان يادشده ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط دولت تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌ شود.

تبصره 2ـ كليه وظايف تصدي‌ گري حوزه فعاليتهاي پستي در كشور غير از وظايف حاكميتي سازمان يادشده مطابق با قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 انجام مي‌ شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/ 2/ 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني