تصويبنامه هيئت وزيران راجع به تشكيل بخشداري در چهاراويماق بناب و عجب‌شير تابعه مراغه

مصوب 1326/08/20 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه هيئت وزيران راجع به تشكيل بخشداري
در چهاراويماق بناب و عجب‌شير تابعه مراغه
مصوب 1326,08,20

هيئت وزيران بر طبق تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور برحسب پيشنهاد شماره 6692ـ69428 وزارت كشور در جلسه 20 آبانماه 1326 تصويب نمودند كه در نقاط زير بخشداري تشكيل شود.
1ـ چهار اويساق كه تابع بخش هشترود (سراسكند) بوده از هشترود منتزع و تبديل ببخش كه مركز آن قره آقاچ قرار داده شود و دهستان قوري ‌چاي هم تابع بخش چهار ايماق است.
2ـ بناب تبديل ببخش و مركز آن قصبه بناب و دهستان بناجو تابع بخش بناب.
3ـ عجب‌شير تبديل ببخش و مركز آن قصبه عجب ‌شير و دهستان ديزج رود تابع بخش عجب ‌شير خواهد بود.
سه بخش جديد التأسيس تابع شهرستان مراغه خواهد بود.

از طرف نخست‌وزير