تصويبنامه هيئت‌وزيران راجع به تبديل مرند به شهرستان و تبديل جلفا و دهستان علمدار گرگر به يك بخش

مصوب 1327/00/00 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

توصيبنامه هيئت وزيران راجع به تبديل مرند به شهرستان و تبديل جلفا و دهستان علمدار گرگر به يك بخش
مصوب 1327,00,00

هيئت‌وزيران در جلسه ...... ماه 1327 بنا بپيشنهاد شماره 45424.50000 وزارت كشور و با استفاده از تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور تصويب نمودند:
1ـ بخش مرند كه تابع شهرستان تبريز است تبديل به شهرستان گرديده و تابع استان آذربايجان شد.
2ـ جلفا و دهستان علمدار گرگر تبديل بيك بخش گرديده كه مركز آن جلفا و تابع شهرستان جديدالتأسيس مرند باشد.

از طرف نخست وزير