تصويبنامه هيئت وزيران راجع به تبديل استان 3 و 4 به استان آذربايجان

مصوب 1325/03/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه هيئت وزيران راجع به تبديل استان 3 و 4 به استان آذربايجان


مصوب 1325,03,27

هيئت وزيران در جلسه مورخه 27ر3ر325[1325] برحسب پيشنهاد شماره 22547 بتاريخ 20خرداد ماه 1325 وزارت‌كشور تصويب نمودند كه استانهاي سوم و چهارم تبديل بيك استان شده و بنام استان آذربايجان ناميده شود.

از طرف نخست وزير