تصويب نامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به به سال مالي منتهي به 1392/12/29

مصوب 1394/12/02 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به به سال مالي منتهي به 1392/12/29
مصوب 1394,12,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به نظر شماره 1600 /هـ ب مورخ 18 /1 /1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

هيئت وزيران در جلسه ۲ /۱۲ /۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۴ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۷۲ - تصويب كرد:

۱- صورت ‌هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۲ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۹۴ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي ‌شود.

۲- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس، براي سال مالي منتهي به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۳ انتخاب و حق ‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان مذكور و سازمان حسابرسي تعيين مي‌شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي)
درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس (جلفا) مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۹۴

پيرو دعوتنامه شماره ۱۴۷۴ /۲۰ /۹۴۲ مورخ ۷ /۵ /۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت ‌هاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس در تاريخ ۱۳ /۵ /۱۳۹۴ در محل دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شورا و نمايندگان حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشـكيل شد، اعضـاي مجمع ضـمن استماع گزارش هيأت‌ مديره و بررسي صورتهـاي مالي و گزارش عملكرد هيأت ‌مـديره براي سـال مـالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و توضيحات هيأت ‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ‌ صنعتي ارس، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هيئت ‌مديره ترتيبي اتخاذ نمايد تا پيگيريها و اقدامات لازم به منظور وصول يا تسويه مانده‌ هاي اقلام راكد انتقالي از سنوات قبل بعمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخيره مطالبات مشكوك ‌الوصول در حسابها در جهت رعايت استاندارد‌هاي پذيرفته شده حسابداري و تعديل حساب‌ ها اقدام نموده و نتايج اقدامات بعمل آمده را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه نمايند.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد دستورالعمل محاسبه بهاي تمام شده اراضي فروش رفته خدمات ارائه شده، ابلاغي توسط دبيرخانه شورايعالي (طي نامه شماره ۲۲۳ /۲۰ /۹۰۲ مورخ ۲۸ /۲ /۹۰) در خصوص زمينهايي كه در تملك سازمان مي ‌باشد، اجرايي شود.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: ضمن استماع گزارش سازمان، مقرر شد سازمان گزارشي از وضعيت و ماهيت مؤسسه صندوق رفاه ارس تهيه و جهت بررسي و تصميم گيري توسط مجمع عمومي به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ارائه نمايد.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل: ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالي ۱۳۹۲ مقرر شد سازمان نسبت به ارائه مستندات و مدارك موضوع اين بند به حسابرس مستقل و بازرس قانوني اقدام نمايد.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان با پيگيري ‌ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تأييديه‌ هاي درخواستي حسابرس مستقل اقدام و نتايج اقدامات را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه نمايد.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر): صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل: بند گزارش و توضيحات ارائه شده به استماع كارگروه رسيد.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل: با توجه به تكليف مقرر سال قبل مجمع عمومي، سازمان منطقه نسبت به تحويل و تحول با ذيحسابي اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش اقدامات انجام شده به استماع اعضاي جلسه رسيد.

۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هيات ‌مديره در اجراي قوانين و مقررات موضوعه اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل: ضمن تاكيد بر انجام تكاليف مجمع عمومي و ارائه نتايج اقدامات به بازرس قانوني و دبيرخانه شورا، بر رعايت مفاد اساسنامه نيز تاكيد گرديد.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانوني: هيأت ‌مديره سازمان موظف است نسبت به رعايت مفاد بودجه مصوب ساليانه اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۲ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانوني: مقرر شد سازمان نسبت به اخذ اسناد مالكيت موضوع اين بند اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۳ ـ در خصوص بندهاي ۱۶ و ۱۷ گزارش بازرس قانوني: بندهاي گزارش و توضيحات ارائه شده به استماع كارگروه رسيد.

۱۴ـ در خصوص بند ۱۸ گزارش بازرس قانوني: توضيحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجراي قانون مبارزه با پولشوئي و آئين ‌نامه‌ ها و دستورالعمل ‌هاي اجرائي مرتبط، به استماع كارگروه رسيد و مقرر شد سازمان اقدامات لازم به منظور برقراري دوره‌ هاي آموزشي در اجراي دستورالعمل مربوط را بعمل آورد.

۱۵ـ كارگروه تخصصي شورايعالي مقرر نمود، به منظور قدرداني از زحمات اعضاي هيات ‌مديره و دست اندركاران در خصوص صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي ۱۳۹۲، مبلغي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تشخيص دبير شورا به عنوان پاداش اعضاي هيأت‌مديره و مبلغي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تشخيص مديرعامل به عنوان پاداش كاركنان دست اندركار اختصاص يافته و پرداخت شود.

۱۶ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني،‌ مبلغي است كه در قرارداد فيمابين سازمان و سازمان حسابرسي تعيين مي ‌شود.

۱۷ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ‌هاي سازمان انتخاب گرديد.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0