ايجا د دو شهرستان «آبان» و «كيش» در محدوده فعلي بخشهاي قشم ابوموسي و كيش

مصوب 1355/03/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

ايجاد دو شهرستان «آبان» و «كيش» در محدوده فعلي بخشهاي قشم ابوموسي و كيش
مصوب 1355,03,17


هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/2535بنا به پيشنهاد شماره 6/3039/5418 مورخ 4/3/2535 وزارت كشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري، مصوب آبانماه 2496، تصويب نمودند در محدوده فعلي بخشهاي قشم، ابوموسي و كيش دو شهرستان بنامهاي «آبان» و «كيش» بشرح زير ايجاد گردد‌:
الف ـ شهرستان ـ «آبان» بمركزيت «قشم» شامل سه بخش‌:
1 ـ بخش حومه بمركزيت شهر «قشم»، شامل جزاير هرمز و لارك و قسمت شرقي جزيره قشم‌.
2 ـ بخش شهاب بمركزيت «سوزا» شامل جزيره‌هنگام و قسمت غربي جزيره قشم‌.
3 ـ بخش ابوموسي بمركزيت «ابوموسي» شامل جزاير ابوموسي، تنب بزرگ، تنب كوچك و سري‌.
ب ـ شهرستان «كيش» بمركزيت «كيش» شامل دو بخش‌:
1 ـ بخش حومه بمركزيت «كيش» شامل جزاير كيش، فرور بزرگ و فرور كوچك.
2 ـ بخش لاوان بمركزيت «لاوان» شامل جزاير لاوان، هندورابي و شتورا‌.

وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـ‌ هادي هدايتي