تصويبنامه هيئت وزيران راجع به اينكه بخش شفارود تابع شهرستان رشت مي‌باشد

مصوب 1317/06/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه هيئت وزيران راجع به اينكه بخش شفارود تابع شهرستان رشت مي‌باشد

مصوب 1317,06,09

هيئت وزراء در جلسه نهم شهريور ماه 1317 نظر به تبصرة دوم از مادةه دوم قانون تقسيمات كشور بر حسب پيشنهاد شماره 3475 مورخ 8/6/1317 وزارت داخله تصويب نمودند كه بخش شفارود كه بموجب قانون تقسيمات كشور از توابع شهرستان اردبيل و جزء استان سوم بود از اين تاريخ تابع شهرستان رشت و جزو استان يكم بشود.