موظف نمودن وزارت نفت به اجراي طرحهاي گاز رساني در استان آذربايجان غربي

مصوب 1389/01/18 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت نفت به اجراي طرحهاي گاز رساني در استان آذربايجان غربي
مصوب 1389,01,18

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1389 كه در مركز استان آذربايجان غربي تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت نفت موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:

1- تأمين گاز مورد نياز شهرك ها و نواحي صنعتي در مناطقي كه خط انتقال گاز آن اجرا گرديده است

2- ‏احداث خط تقويتي گاز سلماس و گازرساني به شهر سلماس و روستاهاي منطقه طي سال هاي 389 ‏1 تا 1391

3- مطالعه احداث خط انتقال تقويتي گاز ماكو در سال 1389

4- ‏تكميل گازرساني به روستاهاي استان در فاصله پنج كيلومتري از خطوط گاز استان به نحوي كه طي سال هاي 389‏1 تا 392‏1 به متوسط كشوري در گاز رساني روستاها برسند.

5- ‏احداث ساختمان اداري شركت گاز در شهرهاي گاز رساني شده.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0