تشكيل كارگروهي به منظور بررسي وضعيت صنعتگران مستقر در تپه سيف جاجرود

مصوب 1389/01/15 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تشكيل كارگروهي به منظور بررسي وضعيت صنعتگران مستقر در تپه سيف جاجرود  
مصوب 1389,01,15

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۵ /۱ / ۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد شماره ۲۵۵۷۴ /۰۲۰ مورخ وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافقت نمود :

۱- ‏به منظور بررسي وضعيت صنعتگران مستقر در تپه سيف جاجرود، كارگروهي با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) (رييس)، صنايع و معادن، كشور، جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري پرديس (دبير) تشكيل و اقدامات زير را به ترتيب انجام دهد :

الف - كليه كارگاه هاي موجود در تپه سيف با اولويت كارگاه هاي تخريب شده به لحاظ مالكيت، مجوز ساخت بنا، مجوز توليد و تفكيك صنف از صنعت دسته بندي شود.

ب - سازمان صنايع و معادن استان تهران ظرف پانزده روز پيشنهادات لازم براي استقرار كارگاه هاي مورد تأييد كارگروه در شهرك هاي صنعتي استان واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري و خارج از آن را به كارگروه ارايه نمايد. ‏

پ - واحدهاي موجود با تشخيص كارگروه در صورت استقرار در شهرك هاي صنعتي استان تهران براي مستثني شدن از شمول ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري استان تهران به كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست پيشنهاد مي شود. ‏

ت - كارگروه با بررسي چگونگي ساخت و ساز بناهاي موجود، متخلفين صدور مجوز احداث بنا و مأمورين ناظر را كه موظف به جلوگيري بوده و قصور كرده اند، شناسايي و به مراجع قانوني مربوط معرفي نمايد. ‏

ث - كارگروه در ازاي اعطاي تسهيلات و امتياز استقرار واحدها در شهرك هاي صنعتي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران پيگيري لازم براي ثبت مالكيت زمين واحدهاي جابجايي شده را به نام وزارت مسكن و شهرسازي انجام دهد.

ج - كارگروه با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تسهيلات و اعتبارات مورد نياز براي جابجايي تدريجي كليه واحدهاي موجود در منطقه را ظرف دو ماه به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

۲- شركت عمران شهر جديد پرديس با همكاري شهرداري پرديس مطالعات ساماندهي حريم شهر پرديس را در قالب طرح جامع پرديس با رويكرد كاربري هاي فضاي سبز و گردشگري عمومي ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه تهيه و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارايه نمايد. ‏

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0