اصلاح تصويبنامه موضوع تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي فيمابين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1389/01/22 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تصويبنامه موضوع تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي فيمابين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1389,01,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 159176/ت 43505هـ مورخ 1388/8/10كه بر اساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است عبارت «آقاي حميد بقايي» به اشتباه عبارت «رييس مركز مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي» تحرير شده است مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

مجيد دوستعلي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0