آئين نامه صندوق تامين خسارتهاي بدني

مصوب 1348/04/21 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

آئين نامه صندوق تامين خسارتهاي بدني
مصوب 1348,04,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)به موجب بند 2 ضميمه شماره 1 مصوبه "تنقيح تصويبنامه هاي هيأت وزيران در موضوع بيمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني" مورخ 1399/03/17، نسخ صريح اين مصوبه اعلام شده است.
*)به موجب مواد 29 و 30 و 10 تا 14 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث» مصوب 1387/04/16 و «آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» مصوب 1388/09/22 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، و دستورالعمل اجرايي ماده (14‏) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1389/06/21 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، اين مصوبه نسخ شده است.

هيات وزران در جلسه مورخ 21 /4 /48 بنا به پيشنهاد شماره 4/1382 مورخ 4 /12 /47وزارت دارائي و باستناد ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ، آئين نامه صندوق تامين خسارتهاي بدني را بشرح پيوست تصويب نموند.

الف - سازمان و امور مالي صندوق

ماده 1(منسوخه 25ˏ10ˏ1350)- در اجراي ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ديماه 1347 صندوق مستقلي بنام صندوق تامين خسارتهاي بدني در بيمه مركزي ايران تشكيل مي شود.
مركز صندوق تهران است و صندوق در صورت لزوم ميتواند در شهرستانها و بخشها شعب يا نمايندگي داشته باشد.

ماده 2(منسوخه 25ˏ10ˏ1350)- صندوق از جهت سازماني جزو بيمه مركزي ايران محسوب و امور آن بوسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره ميگردد، حساب درآمد صندوق بطور مستقل نگهداري خواهد شد.

ماده 3(منسوخه 25ˏ10ˏ1350)-صندوق داراي يك نفر رئيس است كه بتصويب هيئت عامل بيمه مركزي اران براي مدت سه سال منصوب ميشود و انتصاب مجدد او بلامانع است.

ماده 4(منسوخه 25ˏ10ˏ1350)- ده درصد از درآمد صندوق بابت هزينه هائي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل ميشود بشركت سهامي بيمه ايران پرداخت خواهد شد.

ماده 5(منسوخه 25ˏ10ˏ1350)- صندوق تامين خسارتهاي بدني در پايان هر سال مالي و حداكثر تا پايان خرداد ماه هرسال بايد حساب درآمد و هزينه سال قبل خود را تنظيم نمايد.
مجمع عمومي بيمه مركزي ايران ضمن تشكيل جلسه براي رسيدگي به ترازنامه شركت سهامي بيمه ايران بحساب درآمد وهزينه صندوق نيز رسيدگي خواهد كرد.

ب - نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت

ماده 6- اشخاص ثالث زيان ديده كه به علل مذكور در ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث نتواند خسارت خود را ازبيمه گران دريافت دارند ميتوانند ظرف ده روز از تاريخ دريافت پاسخ بيمه گر مبني بر رد مطالبه خسارت درخواست غرامت خود را بضميمه پاسخ مذكور ومدارك و اطلاعات مربوطه براي صندوق ارسال دارند.
چناچه خسارت وارده در اثر حادثه اي باشد كه مسئول حادثه فرار كرده و يا پس از تحقيقات كافي شناخته نشده باشد زيان ديدگان ميتوانند ظرف سه ماه از تاريخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسليم مدارك لازم تقاضاي جبران خسارت نمايند.

ماده 7- درخواست خسارت زيان ديدگان بايد شامل علت عدم پرداخت خسارت از طرف بيمه گران نام ونشاني بيمه گران ، نام و نشاني مسئول حادثه ( در صورتيكه مسئول حادثه شناخته شده باشد) اقداماتي كه عليه مسئول حادثه بعمل آمده و اطلاعاتي كه راجع به وضع و توانائي مالي مسئول حادثه بدست آمده ذكر گردد.

ماده 8- بيمه گراني كه بواسطه يكي از علل مذكور در ماده ده قانون متعهد به جبران خسارت اشخاص ثالث نباشند موظفند مراتب را ظرف سه روز از تاريخ اعلام تصميم خود مبني بر رد خسارت زيان ديدگان به صندوق اطلاع دهند و پرونده خسارت و مدارك و اطلاعات مربوطه را براي صندوق ارسال دارند.

ماده 9- مقامهاي انتظامي كه حوادث وسايل نقليه موتوري زميني رسيدگي ميكنند در صورتيكه متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بيمه نامه موضوع قانون بيمه شخص ثالث است يا در مواردي كه مسئول حادثه فرار كرده يا شناخته نشده باشد موظفند يك نسخه از صورتمجلس و گزارش فني خود را در مورد حادثه براي اطلاع صندوق ارسال دارند.

ماده 10- صندوق تامين پس از دريافت درخواست غرامت زيان ديدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعيه بيمه گر در مورد رد مطالبه خسارت زيان ديدگان و مدارك و اسناد لازم ديگر مدارك و اسناد واصله را مورد رسيدگي قرار ميدهد و با توجه به مقررات اين آئين نامه نسبت بپرداخت خسارت اقدام ميكند.

ماده 11- تعهدات صندوق تامين در مورد خسارتهاي بدني اشخاص ثالث بميزاني است كه براي تامين خسارت بدني در ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون بيمه اجباري به مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني تعيين شده است .

ماده 12- در صورتيكه زيان ديدگان از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوقهاي ويژه جبران خسارت غرامت دريافت نمايند صندوق غرامتي خواهد پرداخت و هيچيك از بيمه گران و سازمانهاي بيمه اي و صندوقهاي ويژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضاي استرداد خسارت پرداخت شده باشخاص ثالث را از صندوق تامين خسارتهاي بدني ندارند

وزير مشاور - هادي هدايتي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0