اصلاحيه ‌آيين‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 65/3/27

مصوب 1377/08/03 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاحيه آيين نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي ـ مصوب 1365ـ

هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1377 بنا به پيشنهاد 10107 مورخ 9/7/1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)‌ ماده واحده‌ قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365 تصويب نمود:

آيين نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب- 1365- (‌موضوع تصويبنامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365) به شرح ‌زير اصلاح مي‌شود:

الف - چهار تبصره به شرح زير به ماده (3) آيين نامه ياد شده اضافه مي‌ شود:
«‌تبصره 1- در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني، به سبب انتقال و تغيير ساختار سازماني، مشترك صندوق تأمين اجتماعي شده يا بشوند، حق بيمه متعلقه‌ هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ هجده درصد (18%) هفت درصد (7%) سهم مستخدم و يازده درصد (11%) سهم كارفرما- حقوق و مزاياي ماهانه ‌زمان تقاضا در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه قرار مي‌ گيرد و يا آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشت كسور بازنشستگي در محل خدمت قبلي (‌هر كدام بيشتر باشد) محاسبه و مابه‌التفاوت آن با كسور بازنشستگي (‌سهم شخص و كارفرما)‌ كه به صندوق جديد منتقل شده است به ترتيب مقرر در اين تبصره ‌از شخص و كارفرماي سابق وصول خواهد شد.
تبصره 2- اشخاصي كه به دليل استعفاء، باز خريد خدمت و اخراج رابطه استخدامي آنان با دستگاه مربوط قطع گرديده است و مشترك صندوق تأمين اجتماعي ‌شده ما مي شوند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را به طور كلي يا جزيي از دستگاه مربوط وصول ننموده‌اند به مأخذ هجده درصد (18%) به ترتيب مذكور‌در تبصره (1) اين ماده محاسبه و مابه‌التفاوت (‌سهم شخص و كارفرما) از شخص وصول خواهد شد.
‌تبصره 3- در صورتي كه مشمولين تبصره‌هاي (1)‌ و(2)‌اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام ننمايند و يا ترتيبي براي ‌پرداخت آن ندهند براساس تقاضاي مجدد و رعايت تبصره‌هاي مذكور، مابه‌التفاوت قابل وصول خواهد بود.
‌تبصره 4- سوابق مشمولين تأمين اجتماعي كه به يكي از علل مندرج در تبصره (2) اين ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامي نموده يا مي‌نمايند محفوظ‌ و از مزاياي قانوني آن بهره‌مند مي‌شوند.»

ب - متن زير به عنوان ماده (10) و تبصره آن به آيين نامه ياد شده اضافه مي ‌شود:
«‌ماده 10- كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه، به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده يا مي ‌شود، براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي به جمع سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي ‌گردد و در سنوات پرداخت حق ‌بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهد شد. كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه از كار افتاده كلي يا فوت مي ‌شوند در احراز شرايط برقراري مستمري از كار افتادگي كلي و فوت و ميزان‌ مستمري آنان ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.»
تبصره- آن گروه از مستخدميني كه در اجراي لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به‌ مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب 20/2/59 شوراي انقلاب منتقل مي‌ شوند و نيز مستخدمين مؤسسات دولتي داراي مقررات ‌استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاههاي دولتي منتقل شده يا مي‌ شوند تابع قوانين مربوط خواهند بود.

پ - عبارت «يا انفصال دايم» از ماده (8) اصلاحي آيين نامه ياد شده (‌موضوع تصويبنامه شماره 54194/ت 653 مورخ 31/5/1368)، حذف مي ‌شود.

معاون اول رييس‌ جمهورـ حسن حبيبي