موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان خوزستان

مصوب 1388/10/23 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان خوزستان  
مصوب 1388,10,23

*)بند 3 اين تصويب نامه، به موجب بند (98) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1388/10/23 كه در مركز استان خوزستان تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:

1(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- ‏اختصاص مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال براي تأمين زير ساختهاي لازم ‏شهركها و نواحي صنعتي استان طي سالهاي 1389و1390‏.

2(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- ‏مطالعه شهرك صنايع پيشرفته به منظور ايجاد زمينه هاي لازم در توسعه صنايع از محل اعتبارات صنايع پيشرفته در شهرستان اهواز.

3- مطالعه و اجراي يك ناحيه صنعتي صنايع دريايي در شهرستان خرمشهر.

*)بند 3 اين تصويب نامه، به موجب بند (98) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

4- ‏تامين تسهيلات ارزي مورد نياز براي احداث كارخانه سيمان اميديه بخش جايزان، با توجه به سرمايه گذاري هاي انجام شده.

5- تكميل طرح "كاغذ سازي كارون" در شهرستان شوشتر توسط بانك صنعت و معدن با مشاركت بخش خصوصي.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0