موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان فارس

مصوب 1388/10/02 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان فارس
مصوب 1388,10,02

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ،تارخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)بند 8 اين تصويب نامه، به موجب بند (97) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/10/1388 كه در مركز استان فارس تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:

1- تامين مواد اوليه دو واحد فولاد سازي اقليد و فسا توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از نصب تجهيزات و ماشين آلات كامل قسمت احيا با ظرفيت يك و نيم ميليون تن در فاز اول و حداكثر سه ميليون تن در طول پنج سال.

2- صدور مجوز ساخت و تامين اعتبار احداث ساختمانهاي ادارات صنايع و معادن در شهرستانهاي داراي اداره طي سالهاي 1389 تا 1391.

3- صدور مجوز استخدام (50) كارشناس متخصص حوزه صنعت و معدن براي استان با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.

4(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- مطالعه امكان سنجي شهرك صنعتي آجر در منطقه كوار و شهرستان مرودشت.

5- ايجاد نمايندگي صنايع و معادن در شهرستانهاي آباده، مرودشت، فسا، ني ريز، كازرون، لامرد، جهرم، اقليد، داراب، فيروزآباد، سپيدان، بوانات، ممسني و استهبان در سالهاي 1388 و 1389 با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.

6- اختصاص ده درصد (10%) از اعتبارات طرح هاي مشاركتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به استان طي سالهاي برنامه پنجم توسعه.

7(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- واگذاري زمين در شهركهاي صنعتي واقع در مناطق محروم استان با تخفيف تا سقف پنجاه درصد (50%).

8- احداث شهرك صنعتي آب در شهرستان اقليد.

*)بند 8 اين تصويب نامه، به موجب بند (97) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

9(اصلاحي 22ˏ01ˏ1389)- اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/150) ريال براي رفع مشكل شركت صنايع مخابراتي راه دور تا پايان سال جاري از محل اعتبارات مندرج در رديف هاي متفرقه قانون بودجه سال هاي 1388و 1389.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0