تعيين مناطق نمونه گردشگري در استان آذربايجان شرقي

مصوب 1388/08/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين مناطق نمونه گردشگري در استان آذربايجان شرقي
مصوب 1388,08,28

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1388 كه در مركز استان آذربايجان شرقي تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري– مصوب 1382- موافقت نمود:

1- بيست منطقه به شرح فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در استان آذربايجان شرقي به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين مي شوند.

2- اين تصميم نامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان ياد شده نخواهد بود.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور
20 منطقه نمونه گردشگري

1- تور ابنيه ايليخچي

11- دامنه ميشو مرند

2- آرباطان هريس

12- حماملو ورزقان

3- اطلس پود تبريز

13- آيدوغموش ميانه

4- سهند هشترود

14- دوش بناب

5- آسياب خرابه جلفا

15- خلعت پوشان تبريز

6- بندر قبادلوي عجب شير

16- فندقلو اهر

7- حاشيه سد خدا آفرين كليبر

17- اغول بغول اهر

8- دره گشايش مراغه

18- آغميون سراب

9- ماهار زنوز

19- دامنه سهند مراغه

10- دامنه ميشو شبستر

20- دامنه شهربستان آباد


20 منطقه نمونه گردشگري تور ايلخچي آرباطان هريس اطلس پود تبريز سهند هشترود آسياب خرابه جلفا بندر قبادلوي عجب شير حاشيه سد خدا آفرين كليبر دره گشايش مراغه ماهار زنوز دامنه ميشو شبستر دامنه ميشو مرند حماملو ورزقان آيدوغموش ميانه دوش بناب خلعت پوشان تبريز فندقلو اهر اغول بغول اهر آغميون سراب دامنه سهند مراغه دامنه شهر بستان آباد