موظف نمودن وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به محاسبه تعرفه هاي آب، برق و گاز مصرفي مجتمع هاي گلخانه اي و دامپروري برمبناي تعرفه بخش كشاورزي

مصوب 1388/08/08 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير


موظف نمودن وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به محاسبه تعرفه هاي آب، برق و گاز مصرفي مجتمع هاي گلخانه اي و دامپروري برمبناي تعرفه بخش كشاورزي
مصوب 1388,08,08

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)اين تصويب نامه، به موجب بند (93) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيات وزيران در جلسه مورخ 8/8/1388كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند تعرفه هاي آب، برق و گاز مصرفي مجتمع هاي گلخانه اي و دامپروري از جمله واحدهاي واقع در شهرك ها و نواحي صنعتي را بر مبناي تعرفه بخش كشاورزي محاسبه نمايند.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رئيس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0