موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان كرمان

مصوب 1388/01/27 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان كرمان
مصوب 1388,01,27

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1388/1/27 كه در مركز استان كرمان تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:

1- مطالعه و افزايش استخراج كروميت از معادن اسفندقه به ظرفيت شصت هزار تن در سال توسط بخش غيردولتي با مشاركت شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران.

2- تجهيز و راه اندازي معدن ذغال سنگ خمرود و احداث يك واحد ذغالشويي با ظرفيت سيصد هزار تن در سال توسط شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران طي سه سال با رعايت ضوابط زيست محيطي.

3- اختصاص مبلغ دويست و بيست ميليارد (220/000/000/000) ريال براي كمك به تملك و ايجاد زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي استان از محل منابع ملي و استاني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در سالهاي 1388 1389 و اختصاص سالانه سي ميليارد (30/000/000/000) ريال از محل فوق در منطقه جنوب كرمان.

4- تكميل مركز خدمات فناوري و كسب و كار در كرمان توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در سالهاي 1388 و 1389 از محل رديف ملي.

5- طراحي و ايجاد تصفيه خانه هاي زرند و جيرفت با تأمين منابع ملي از محل اعتبارات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و منابع شركت شهركهاي صنعتي استان به نسبت مساوي در سالهاي1388 و 1389.

6- مطالعه و امكان سنجي تأسيس شهرك صنعتي بروات در سال 1388 و ارايه نتيجه به هيئت وزيران.

7- اجراي شصت طرح صنعتي و معدني با سرمايه گذاري يازده ميليارد و هفتصد و بيست ميليارد (11/720/000/000) ريال از محل طرح آمايش صنعت و معدن توسط بخش غيردولتي و با حمايت وزارت صنايع و معادن.

8- راه اندازي نمايندگي اداره كل صنايع و معادن در جنوب كرمان.

9- اختصاص مبلغ پنج ميليارد (5/000/000/000) ريال براي توسعه خوشه هاي صنعتي خرما و پسته در سالهاي 1388 و 1389 توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران.

10- اختصاص مبلغ يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال براي ايجاد زيرساختهاي معادن طي سالهاي 1388 و 1389.

11- اختصاص مبلغ يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال تسهيلات يارانه اي (نه درصد سود) براي تأمين ماشين آلات مورد نياز معادن طي سالهاي 1388 و 1389.

12- تأمين و تضمين خوراك مورد نياز (دو ميليون و پانصد هزار تن) كارخانه فولاد شهر كرمان به مدت سي سال و همچنين تأمين تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز كارخانه ياد شده توسط بانكهاي عامل.

13- اختصاص دو درصد از فروش معادن استان به استان.

14- كمك به توسعه ورزشهاي قهرماني در مجتمع مس كرمان.

15- توسعه صنايع لاستيك بارز كرمان.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0