تصويب نامه در خصوص تعيين مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز

مصوب 1387/10/29 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص تعيين مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز
مصوب 1387,10,29

*)با توجه به ماده 2 قانون مدني مصوب 1348 تاريخ اجرا، 15 روز پس از انتشار است.
*)با توجه به ماده 64 "قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه" مصوب 1395/02/20، كه مقرر كرده است: مادامي كه آيين‌ نامه‌ هاي قانون فوق، تهيه و تصويب نشده است، آيين‌ نامه‌ هاي اجرائي موجود، در حدودي كه مغاير قانون فوق نباشد معتبر است لذا با توجه به حكم مقرر در تبصره ماده (14) قانون فوق، به نظر مي رسد اين آيين نامه منسوخ شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۷بنا به پيشنهاد شماره ۶۱ /۶ /۱ /۱۳۱۴۶۵ مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۷ وزارت كشور و به استناد تبصره ماده (۵) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷- تصويب نمود:

مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز، موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل ثالث- مصوب ۱۳۸۷- به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر "پيوست تصويب نامه هيئت وزيران" مي باشد، تعيين مي گردد.

پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور

جدول مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز


رديف

عنوان تخلف

1

هرگونه حركات نمايشي مانند دورزدن درجا، حركت بر روي يك چرخ و يا هرگونه حركات آكروباتي در سطح راهها و خيابانها

2

دور زدن در محل ممنوع

3

عبور وسايل نقليه از پياده رو

4

نقص سيستم روشنايي وسايل نقليه به هنگام شب

5

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

6

سبقت غيرمجاز

7

تجاوز از سرعت مجاز

8

عبور از چراغ قرمز راهنمايي

9

عدم رعايت حق تقدم عبور

10

حركت به طور مارپيچ در راهها

11

تجاوز يا انحراف به سمت چپ معابر

12

عدم رعايت فاصله مناسب با وسيله نقليه و يا عدم توجه به جلو

13

گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع

14

روشن نكردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم

15

رانندگي با وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر (چراغ، لاستيك، فرمان، ترمز، برف پاك كن و زنجير چرخ)

16

عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از سمعك، عينك يا تجهيزات خاص

17

مصرف مواد روانگردان و مشروبات الكلي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0