اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي در نواحي و شهركهاي صنعتي شهرستانهاي جنوب استان كرمان

مصوب 1387/09/17 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي در نواحي و شهركهاي صنعتي شهرستانهاي جنوب استان كرمان
مصوب 1387,09,17

*)با توجه به ماده 2 قانون مدني مصوب 1348 تاريخ اجرا، 15 روز پس از انتشار است.
*)با توجه به متن مقرره، وضعيت موقت است.
*)بند 3 اين تصويب نامه، به موجب بند (82) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17 /9 /1387 بنا به پيشنهاد شماره 143996 مورخ 7 /9 /1387 دفتر امور مناطق محروم كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1- تا سقف پنجاه درصد قيمت مصوب آب، برق، گاز و تلفن از سرجمع يارانه هايي كه در سال ۱۳۸۷ توسط وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني تأمين مي شود، در اختيار سرمايه گذاراني كه واحد صنعتي در نواحي و شهركهاي صنعتي شش شهرستان جنوب استان كرمان احداث مي نمايند، قرار گيرد. اين امر در سالهاي بعد از محل طرح هدفمند كردن يارانه ها تا پنج سال تأمين شود.

2- نواحي و شهركهاي صنعتي شش شهرستان ياد شده، اراضي را با هفتاد درصد تخفيف و سي درصد به قيمت تمام شده در اقساط بلند مدت با استفاده از اختيارات خود واگذار نمايند.

تبصره ـ سقف اراضي رايگان براي اين منظور جمعاً يكصد هكتار خواهد بود.

۳- ورود ماشين آلات صنعتي براي واحدها و شهركهاي صنعتي فوق با رعايت ماده (۴۱) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

*)بند 3 اين تصويب نامه، به موجب بند (82) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

۴- كمك به سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به واحدهاي صنعتي مستقر درنواحي و شهركهاي صنعتي شش شهرستان ياد شده، تا سقف هشت درصد ازمحل كمكهاي فني و اعتباري و طرحهاي زود بازده صورت پذيرد.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0