معافيت مالياتي واحدهاي توليدي جديدالاحداث در نواحي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان گيلان

مصوب 1387/07/25 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

معافيت مالياتي واحدهاي توليدي جديدالاحداث در نواحي صنعتي خارج از شعاع سي كيلومتري مركز استان گيلان
مصوب 1387,07,25

*)با توجه به ماده 2 قانون مدني مصوب 1348 تاريخ اجرا،15 روز پس از انتشار است.
*)با توجه به متن معافيت مالياتي به مدت ده سال ميباشد.
*)با توجه به متن مقرره، وضعيت موقت است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 25 /7 /1387 كه در مركز استان گيلان تشكيل شد، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1380 – تصويب نمود:
فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني جديدالاحداث بخشهاي تعاوني و خصوصي در داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي (30) كيلومتري مركز استان گيلان پس از بهره برداري مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن به مدت ده (10) سال مي باشند.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0