موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان كهگيلويه و بويراحمد

مصوب 1387/05/03 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان كهگيلويه و بويراحمد
مصوب 1387,05,03

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به متن موقت ميباشد.
*)بند 3 اين تصويب نامه، به موجب بند (74) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1387 كه در مركز استان كهگيلويه و بوير احمد تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري كهگيلويه و بوير احمد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:

1 -حمايت از اجراي پانزده طرح بزرگ توليدي با اختصاص مبلغ شش هزار ميليارد(000/000/000/000/6) ريال تسهيلات بانكي بر اساس طرح آمايش صنعت و معدن در استان. تبصره – در صورت عدم مشاركت بخش غيردولتي در اجراي طرحهاي ياد شده پس از اعلام عمومي، وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف سه ماه نسبت به انجام سرمايه گذاري به نسبت حداكثر چهل و نه درصد (49%) از طريق سازمان هاي تابعه اقدام نمايد.

2- اختصاص مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال جهت تجهيز آزمايشگاه استاندارد مركز استان طي سالهاي 1387 و 1388 توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با مشاركت استان به نسبت مساوي.

3- مطالعه و صدور مجوز ايجاد چهار شهرك صنعتي در سطح استان.

*)بند 3 اين تصويب نامه، به موجب بند (74) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

4- تكميل طرح در دست احداث ساخت مخازن و تجهيزات صنايع گچساران از طريق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.

5- اختصاص مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال جهت ايجاد زيرساخت شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي استان از محل منابع داخلي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در سال 1387.

6- مطالعه و طراحي مركز خدمات فناوري و كسب و كار در سال 1387 و ايجاد آن در سال 1388 از محل منابع عمران ملي در اختيار سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به شماره (40301019).

7- اختصاص مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال جهت ايجاد زيربناهاي معادن استان شامل جاده سازي، برق رساني در سال هاي 1387 و 1388.

8- اجراي تصفيه خانه شهرك صنعتي ياسوج (3) در سالهاي 1387 و 1388 از محل اعتبارات ملي تصفيه خانه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و اعتبارات عمراني استان به نسبت مساوي.

9- بررسي امكان احداث مجتمع توليد شمش فولاد و محصولات نورد با ظرفيت پانصد هزار تن در سال و مجتمع توليد شمش آلومينيوم يا پودر آلومينا با ظرفيت يكصد و ده هزار تن در سال ظرف دو ماه و ارايه نتيجه به هيأت وزيران.

10- پيگيري احداث نيروگاه سيكل تركيبي پانصد مگاواتي براي تأمين برق صنايع استان.

پرويز داودي معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0