تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال جهت تكميل راه اصلي حد فاصل تقاطع شهرك صنعتي چهاربيشه - امام زاده جعفر (ع) در استان كهگيلويه و بويراحمد

مصوب 1387/05/03 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال جهت تكميل راه اصلي حد فاصل تقاطع شهرك صنعتي چهاربيشه- امام زاده جعفر (ع) در استان كهگيلويه و بويراحمد
مصوب 1387,05,03

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به متن موقت ميباشد.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3 5 /1387 كه در مركز استان كهگيلويه و بوير احمد تشكيل شد، بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – تصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل جزء (2) رديف 510000 (هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي) قانون بودجه سال 1387 كل كشور جهت كمك به تكميل راه اصلي حد فاصل تقاطع شهرك صنعتي چهاربيشه – امام زاده جعفر (ع) در اختيار دستگاه اجرايي مربوط قرار مي گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0