اصلاح ماده 7 آئين‌ نامه حق مرغوبيت

مصوب 1356/02/03 كميسيون مجلس سنا
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده 7 آئين‌ نامه حق مرغوبيت
مصوب 1356,02,03

ماده واحده - متن ماده 7 آئين ‌نامه حق مرغوبيت بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 7 - پس از قطعيت ارزيابي و تعيين ميزان حق، مرغوبيت شهرداري مكلف است با ارسال نامه پستي سفارشي به مالكين يا قائم مقام قانوني آنان ‌اعلام كند كه ظرف سه ماه براي پرداخت حق مرغوبيت قطعي شده و يا تقسيط آن كه از شش سال تجاوز نخواهد كرد به شهرداري مراجعه كنند، ضمناً‌ مراتب را بنحو مقتضي در محل نيز آگهي نمايند.

اصلاحي فوق مشتمل بر يك ماده باستناد بند (ب) ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري پس از تصويب كميسيون كشور مجلس شوراي ملي در‌ جلسه روز سه ‌شنبه 26 /11 /2535 در جلسه روز شنبه سوم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب كميسيون كشور مجلس‌ سنا رسيده است.

رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌ امامي