اصلاح بند يك تصويبنامه موضوع تأمين خسارت هاي بدني از صندوق بيت المال

مصوب 1387/05/06 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تصويب نامه موضوع تأمين خسارت هاي بدني براي پرونده هاي واصل شده از صندوق ديه بيت المال در سال 1386
مصوب 1387,05,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 08 /09 /1368 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.

هيئت وزيران درجلسه مورخ ۶ /۵ /۱۳۸۷ باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره ۱۰۹۴۲ هـ /ب مورخ ۴ /۳ /۱۳۸۷ تصويب نمود:

در بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۸۳۲۱۳ /ت ۴۴۸ هـ مورخ ۱۳ /۱۱ /۱۳۸۶ عبارت "در موارد موضوع ماده (۱۰) قانون بيمه اجباري مسؤوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث" پس از عبارت "مجاز است" اضافه مي­شود.

پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0