تصويب نامه در خصوص كاهش حق بيمه اجباري مسوؤليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

مصوب 1387/04/12 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص كاهش حق بيمه اجباري مسوؤليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
مصوب 1387,04,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 08 /09 /1368 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.
*)به موجب بند 9 ضميمه شماره 2 مصوبه "تنقيح تصويبنامه هاي هيأت وزيران در موضوع بيمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني" مورخ 1399/03/17، بند 2 اين مصوبه، غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا اعلام شده است.
*)به موجب ضميمه شماره 2 مصوبه "تنقيح تصويبنامه هاي هيأت وزيران در موضوع بيمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني" مورخ 1399/03/17، بند 2 اين مصوبه، غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 12 /4 /1387 بنا به پيشنهاد شماره 11972 مورخ 1387/4/11 بيمه مركزي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱(منسوخه 31ˏ02ˏ1399)- حق بيمه بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي انواع موتورسيكلت به ميزان چهل درصد نسبت به حق بيمه هاي دريافتي شركتهاي بيمه كاهش يابد.

۲(منسوخه 31ˏ02ˏ1399)- آن دسته از دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه فاقد بيمه نامه اجباري شخص ثالث مي باشند، چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به خريد بيمه نامه مذكور اقدام نمايند، از پرداخت جريمه موضوع بند "ب" ماده (۱) آيين نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارت هاي بدني ـ مصوب ۱۳۴۸ـ معاف خواهند بود.

*)به موجب ضميمه شماره 2 مصوبه "تنقيح تصويبنامه هاي هيأت وزيران در موضوع بيمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني" مورخ 1399/03/17، اين بند، غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا اعلام شده است.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0