تصويب نامه در خصوص پرداخت خسارات بدني بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان ديدگان طبق تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني

مصوب 1387/03/29 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص پرداخت خسارات بدني بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان ديدگان طبق تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني
مصوب 1387,03,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)با توجه به ماده 2 قانون مدني مصوب 1348 تاريخ اجرا، 15 روز پس از انتشار است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29 /3 /1387 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (6) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث – مصوب 1347 – و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
با عنايت به يكسان بودن تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني جهت دريافت بيمه نامه شخص ثالث، و به منظور برخورداري از خدمات يكسان، كليه شركت هاي بيمه گر تجاري موظفند در ايفاي تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمه نامه ياد شده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان ديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به عمل آمده به صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0