تلقي شدن كمكهاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابعه به يكديگر به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي براي پرداخت كننده و درآمد عملياتي براي دريافت كننده

مصوب 1387/02/09 وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولتتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تلقي شدن كمكهاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابعه به يكديگر به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي براي پرداخت كننده و درآمد عملياتي براي دريافت كننده
مصوب 1387,02,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/2/9 بنا به پيشنهاد شماره 177802 60-مورخ 1386/11/23وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – و با رعايت جزء "و" بند (1) تصويبنامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1386/10/1 تصويب نمودند:
كمك هاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع به يكديگر موضوع بند (4) قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران – مصوب 1376 – موضوع تصويب نامه شماره 103617/ت37682هـ مورخ 1386/6/28 براي سالهاي مالي منتهي به پايان سالهاي 1386 تا 1389 به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي براي پرداخت كننده و درآمد عملياتي براي دريافت كننده تلقي مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 1387/3/5 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0