موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان گلستان

مصوب 1387/02/26 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان گلستان
مصوب 1387,02,26

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 26 /2 /1387 كه در مركز استان گلستان تشكيل شد، موافقت نمود:
وزارت صنايع و معادن موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:

1- كارسازي سه هزار ميليارد (3000000000000) ريال تسهيلات براي اجراي سي و پنج طرح بزرگ صنعتي و معدني در قالب طرح آمايش صنعت.

2(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- اختصاص مبلغ شصت و پنج ميليارد (65/000/000/000) ريال از محل اعتبارات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و مبلغ يكصد ميليارد (100/000/000/000/000) ريال به شرح سي و پنج ميليارد (35/000/000/000) ريال از محل اعتبارات استان و شصت و چهار ميليارد (64/000/000/000) ريال از محل اعتبارات شركت شهركهاي صنعتي استان، براي تملك و خريد اراضي شهركها و نواحي تازه تأسيس، تكميل شهرك صنعتي اترك و كمك به زيرساخت شهركها و نواحي صنعتي استان.

3- مطالعه و پهنه بندي استان از نظر لرزه خيزي و رانش زمين و سيل، مطالعه اكتشاف يد در منطقه آق قلا و مطالعه زمين شناسي پزشكي در استان توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور طي سال 1387.

4- احداث آزمايشگاه استاندارد مرجع، پس از تامين زمين و مجوزهاي لازم توسط استان.

5(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- احداث مركز فن آوري و خدمات كسب و كار در شهرك صنعتي آق قلا توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه.

6- توسعه مراكز خشكاندن مدرن توتون در كليه مراكز كشت و ايجاد واحد سيگارت سازي توسط شركت دخانيات ايران.

7(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- مطالعه احداث منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از شهرك صنعتي اترك توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي استان طي سال 1387 و ارائه نتيجه آن به كميسيون اقتصاد هيئت وزيران.

8(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- احداث تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي گنبد توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با مشاركت استان به نسبت مساوي.

9- تخصيص مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال جهت ايجاد زيرساخت هاي بخش معدن (انتقال برق و جاده هاي دسترسي) توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.

10- اجراي توافقات انجام شده با استان مطابق جدول پيوست كه به مهر "دفتر هيئت دولت" تأييد شده است و ارايه گزارش هر دو ماه يكبار به معاونت اجرايي رييس جمهور.

پرويز داودي
معاون اول رييس جمهور

جدول توافقات وزارت صنايع و معادن با استانداري در دور دوم سفر هيأت محترم
دولت به استان گلستان


رديف

شرح توافق

اعتبار

جمع

زمان اجرا

ملي

استاني

1

اختصاص بخشي از اراضي شهرك هاي صنعتي گرگان (3) اترك به صنايع پايين دستي پتروشيمي توسط شركت شهرك هاي صنعتي استان.
2

اختصاص بخشي از اراضي ناحيه صنعتي گميشان به صنايع دريايي و شيلاتي شمال كشور در سال 1387.نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0