موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به مطالعه و اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان خراسان رضوي

مصوب 1387/01/22 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به مطالعه و اجراي طرحهاي صنعتي و معدني دراستان خراسان رضوي
مصوب 1387,01,22

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به متن موقت ميباشد.
*)بند 5 اين تصويب نامه، به موجب بند (66) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22 /1 /1387كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ‏ريزي و نظارت راهبردي رييس‏ جمهور و همكاري استانداري استان ياد شده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:

1 - مطالعات و اقدامات اجرايي مربوط به توسعه چهار خوشه صنعتي در زمينه‏ هاي سنگهاي قيمتي و فلزات گرانبها، قطعات خودرو، فرآوري زعفران و بسته ‏بندي مواد غذايي، مبلمان و دكوراسيون و نيز انجام مطالعات سيليس و صنايع پايين دستي آن در سال 1387 از طريق سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران.

2- مطالعه و ايجاد مركز تحقيقات فولاد و آهن استان خراسان رضوي براي بخش غيردولتي با اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از محل تسهيلات وجوه اداره شده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سالهاي 1387 و 1388.

3 - اجراي طرح مطالعات راهبردي توسعه معدني استان طي سالهاي 1387 و 1388.

4 - اختصاص مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال جهت اجراي زيرساختها و زير بناهاي معادن استان طي سالهاي 1387 و 1388.

5 - مطالعه و احداث شهركهاي صنعتي شماره دو قوچان، شماره پنج مشهد و ايجاد شهرك صنعتي سبزوار .

6- مطالعه و طراحي تصفيه خانه شهرك صنعتي كاويان در سال 1387 و اجراي آن در سال 1388 و مطالعه و ايجاد تصفيه خانه شهركهاي صنعتي قوچان و نيشابور در سالهاي 1388 و 1389 از محل منابع داخلي با مشاركت استان به نسبت مساوي.

7- اختصاص مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال جهت اجراي پروژه پارك موزه علوم زمين در مشهد طي سالهاي 1387 و 1388 از محل اعتبارات سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و اعتبارات استان به نسبت مساوي.

8 – اختصاص ده هزار ميليارد (10000000000000) ريال تسهيلات جهت احداث سي و هفت طرح بزرگ توليدي با ذكر محصول و ظرفيت توليد از محل طرحهاي آمايش صنعت كشور.

9- بررسي و برآورد نياز معافيتهاي مالياتي و مشوقهاي صنعتي و يارانه سود و تسهيلات بانكي براي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و ارايه نتيجه جهت طرح در هيئت وزيران.

10- بررسي طرح مشوق هاي سرمايه گذاري و اعمال معافيتهاي مالياتي جهت كمك به پروژه‏هاي مهم صنعت و معدن، كشاورزي و گردشگري با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارايه نتيجه به كميسيون اقتصاد هيئت دولت.

11- مطالعه و امكان سنجي ايجاد شهرك صنعتي چاپ و نشر و مجتمع صنعتي فلزات گرانبها و سنگهاي قيمتي در استان.

12-تدوين آيين نامه اجرايي و ضوابط ناظر بر تصويب احداث و نظارت بر شهركهاي صنعتي غير دولتي ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصميم ‏نامه و ارايه نتيجه به هيئت وزيران [بند (ب) ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (111) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- ) موضوع تصويب نامه شماره 34690 /ت26956هـ مورخ 14 /10 /1381 ]

13- بررسي تأمين منابع مالي طرحهاي مجتمع تعاوني توليدي و بازرگاني پوشاك شمال شرق و توليد نان حجيم و استفاده از يارانه تسهيلات و ارايه نتيجه جهت طرح در هيئت وزيران با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مديران بانكها.

14- بررسي تامين زمين و يارانه سود تسهيلات براي احداث فضاي كارگاهي در جوار نواحي صنعتي و شهركهاي صنعتي براي ايجاد سي هزار كارگاه كوچك خدماتي براي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) با هماهنگي كميته يادشده.

15ـ اجراي توافقات انجام شده با استان مطابق جدول پيوست كه به مهر "دفتر هيئت دولت" تأييد شده است و ارايه گزارش مربوط هر دو ماه يكبار به معاونت اجرايي رييس جمهور.

پرويزداودي
معاون اول رييس جمهور

جدول توافقات وزارت صنايع ومعادن با استانداري در دور دوم سفر هيأت
محترم دولت به استان خراسان رضوي


رديف

شرح توافق

اعتبار

جمع

زمان اجرا

ملي

استاني

1

ايجاد نمايندگي مؤسسه استاندارد در شهرستانهاي دوغران وسرخس با رعايت مقررات قانوني از محل 20%مؤسسه استاندارد در سال 1387.
نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0