موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن و احداث فرودگاه در استان خراسان رضوي

مصوب 1387/01/22 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن و احداث فرودگاه در استان خراسان رضوي
مصوب 1387,01,22

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)اين تصويبنامه به موجب بند 133 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.
*)با توجه به متن موقت ميباشد.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22 /1 /1387كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت راه و ترابري موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ‏ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و همكاري استانداري خراسان رضوي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:

1- صدور مجوز اجراي قطار سريع‏السير تهران - مشهد به صورت مگلو (Maglev) به روش BOT در سال 1387 با تضمين‏هاي لازم براي بازگشت سرمايه.

*)اين تصويبنامه به موجب بند 133 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.

2- اختصاص مبلغ صد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال جهت شروع عمليات برقي كردن راه ‏آهن مشهد - ت‍هران از محل اعتبارات شركت راه ‏آهن در سال 1387.

*)اين تصويبنامه به موجب بند 133 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.

3(منسوخه 27ˏ12ˏ1399)- اختصاص اعتبار موردنياز جهت مطالعه عمليات اجرايي راه ‏آهن مشهد – گرگان در سال 1387 و شروع عمليات اجرايي پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين‏نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1388

4- مطالعه احداث فرودگاه شهيد مدرس در سال 1387 پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه و شروع عمليات اجرايي در سال 1388.

5- ادامه عمليات اجرايي آزادراه كنارگذر شمالي مشهد با پرداخت حق ‏السهم وزارت راه و ترابري در پروژه مذكور در سال 1387 به هر ميزان كه طرفين مشاركت، سرمايه‏ گذاري نمايند.

6- صدور مجوز ادامه كنارگذر شمالي مشهد تا قوچان با مشاركت وزارت راه و ترابري، آستان قدس رضوي و بانك ملي ايران.

7- اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال جهت شروع احداث كنار گذرهاي قوچان، چناران، نيشابور و فريمان در سال 1387

8- اختصاص مبلغ صد و بيست ميليارد (120000000000) ريال جهت بهسازي راههاي استان به ترتيب سبزوار – قوچان مبلغ هفتاد ميليارد (70000000000) ريال، محور تربت حيدريه - خواف - سه راهي نشتيفان و كالشور - سه‏ راهي سنگان - تايباد مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال و محور تربت حيدريه - باخزر - تايباد مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال طي سال 1387.

9- تكميل بهسازي راه امام قلي _ باجگيران در سال 1387.

10- اختصاص مبلغ يكصد و شصت و پنج ميليارد (165000000000) ريال جهت ادامه عمليات اجرايي بزرگراه آزاد شهر - بجنورد - شيروان - قوچان (طرح شماره 40702042) با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و رعايت ضوابط زيست محيطي.

11- اختصاص مبلغ سيصد و بيست ميليارد (320000000000) ريال به منظور ادامه عمليات اجرايي باند دوم تربت حيدريه - باغچه - نيشابور - سبزوار (طرح شماره 40702050)

12- اختصاص مبلغ هشتاد و پنج ميليارد (85000000000) ريال به منظور ادامه عمليات اجرايي بهسازي راههاي فيض‏ آباد - بجستان - فردوس - ديهوك و گناباد - فردوس و بهسازي راه تربت حيدريه - بيرجند (طرح شماره 40702054)

13- تسريع در احداث بزرگراه مشهد _ فريمان _ تربت جام _ تايباد (با اولويت كنارگذرها) و باند دوم مشهد _ تربت حيدريه به نحوي كه پروژه‏هاي مذكور تا پايان سال 1388 به بهره‏برداري برسند.

14- اختصاص مبلغ سيصد ميليارد (300000000000) ريال به ترتيب مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال جهت اصلاح و حذف نقاط حادثه‏ خيز راههاي پرتردد استان، مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال براي نگهداري راههاي شرياني استان و مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال به منظور تكميل راههاي روستايي استان در سال 1387.

15- احداث مسير ترانزيت دوغارون – تايباد توسط بخش غيردولتي و ضمانت بازپرداخت سرمايه‏ گذاريهاي انجام شده توسط وزارت راه و ترابري طي سالهاي 1387 تا 1389.

16- تأمين اعتبار پل مشترك مرزي ايران با تركمنستان در سرخس پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه برابر با تفاهم‏ نامه مشترك مرزي با كشور مقابل.

17(منسوخه 15ˏ01ˏ1400)- حذف الزام ايجاد جايگاه تعويض بوژي به نحوي كه بارهاي ترانزيتي كه توسط واگن قطار حمل مي‏شوند و مبدأ و مقصد آنها غير از منطقه ويژه اقتصادي سرخس مي‏باشند، حق ورود به منطقه ويژه نداشته باشند.

*)اين تصويبنامه به موجب بند 133 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.

18- صدور مجوز پروازهاي مستقيم از كشورهاي مسلمان به مشهد در راستاي توسعه و گسترش توريسم مذهبي.

19- مطالعه ايجاد كنارگذر رشتخوار در سال 1387.

20(منسوخه 27ˏ12ˏ1399)- مطالعه اجراي راه‏ آهن مشهد _ چابهار در سال 1387.

پرويزداودي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0