اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت در برخي از شركت ها

مصوب 1386/11/24 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت در برخي از شركت ها
مصوب 1386,11,24

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به محدوديت زمان اجراي قانون برنامه چهارم توسعه ... موقت مي باشد.
*)به موجب بند (171) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، رديف 498 جدول نسخ مي شود

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف ) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيدي در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳- تصويب نمود:

۱- واگذاري كليه سهام دولتي ومتعلق به دولت در شركت هاي مندرج در جدول پيوست شماره (۱) كه تاييد شده به مهر "پيوست تصويب نامه هيئت وزيران" مي باشد ، مجاز است.

تبصره ۱- واگذاري كليه سهام دولتي و متعلق به دولت در شركتهايي كه طبق مصوبات گذشته هيئت وزيران و از ابتداي برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران فروش بخشي از سهام آنها به تصويب رسيده است نيز مشمول اين بند مي باشد.

تبصره ۲- ساير سهام دولتي و متعلق به دولت در شركتهايي كه فهرست آن در جدول پيوست شماره (۱) اين تصويب نامه درج نگرديده است ، در زمره شركتهاي مصوب واگذاري تعيين مي گردند. شركتهاي مادر تخصصي يا صاحبان سهام دولتي مربوط مكلفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين تصويب نامه فهرست شركتهاي موضوع اين تبصره را به سازمان خصوصي سازي اعلام نمايند .

۲- كليه سهام دولتي و متعلق به دولت در شركتهاي قابل واگذاري زير مجموعه ، قبل از اجراي عمليات واگذاري به وزارت اموراقتصادي و دارايي منتقل مي شود .

۳- موارد استثناء واگذاري مطابق جدول پيوست شماره (۲) كه تاييد شده به مهر ،پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است ، تعيين مي گردند.

۴- روش واگذاري كليه شركتهاي موضوع جدول پيوست (۱) اين تصويب نامه با اولويت بورس مي باشد .

تبصره - كارگروهي متشكل از سازمان خصوصي سازي ، سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت مادر تخصصي مربوط مكلف است ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه شركتهاي غير قابل پذيرش در بورس را مشخص نمايد . پس از مدت ياد شده شركتهايي كه شرايط لازم جهت ارايه در بورس را ندارند توسط سازمان خصوصي سازي با استفاده از ساير روشهاي مجاز واگذار مي گردند.

۵- شركتهاي مادر تخصصي وصاحبان سهام دولتي مربوط مكلفند در مورد شركتهاي مصوب واگذاري كه بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار قابليت پذيرش بورس را داشته اند، ظرف يك ماه كليه اسناد و مدارك مورد نياز جهت پذيرش بورس را از طريق سازمان سازي خصوصي سازي به بورس ارسال دارند . همچنين اين دسته از صاحبان سهام دولتي مكلفند نسبت به آماده سازي از جمله برگزاري مجامع عمومي به منظور اصلاح حسابها ، تغيير اساسنامه ، تبديل به شركت سهامي عام ، تغيير سرمايه و هرگونه اصلاحات مالي ، حقوقي ، نيروي انساني ، فيزيكي وغيره تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ و به نحوي كه تا آخر تيرماه سال ۱۳۸۷ شركت ، مورد پذيرش نهايي بورس قرار گيرد ، اقدام نمايند.

تبصره - اتخاذ تصميم در مورد چگونگي و لزوم حفظ بيست در صد (۲۰%) سهم دولت از بازار هر يك از شركتهاي مورد واگذاري مشمول صدر اصل (۴۴) قانون اساسي به عهده هيئت عالي واگذاري خواهد بود.

۶- سازمان خصوصي سازي مكلف است در ابتداي هر سال ، برنامه زمان بندي فروش سالانه شركتها را تهيه و به تصويب هيئت عالي واگذاري برساند .

۷- در خصوص مصاديق حاكميتي شركتها ، كارگروهي مركب از وزارتخانه مربوط و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصميم گيري خواهد نمود . كارگروه يادشده مكلف است ضمن شناسايي موارد حاكميتي در هر شركت نسبت به تفكيك وظايف يادشده از شركت مورد واگذاري به منظور تبديل آن به شخصيت حقوقي مناسب اقدام نمايد . هر گونه اختلاف موضوع اين بند بنا به نظر معاون اول رييس جمهور حل و فصل خواهد شد.

۸- سازمان خصوصي سازي مجاز است نسبت به واگذاري تدريجي سهام آن دسته از شركتهاي بورسي كه با توجه به شرايط بازار تقاضاي خريد بلوكي سهام آنها وجود ندارد بدون نياز به درج آگهي عرضه سهام اقدام نمايد.

۹- موارد اختلافي بين دستگاههاي اجرايي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به معاون اول رييس جمهور جهت تصميم گيري نهايي منعكس خواهد شد.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور


جدول پيوست 1- فهرست شركت هاي قابل واگذاري متعلق به شركت هاي مادر تخصصي و وزارت خانه ها


رديف

نام شركت مادرتخصصي

نام شركت‌ قابل واگذاري

1

سازمان حسابرسي

سازمان حسابرسي

2

سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي

سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي

3

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

تيسن كروپ

4

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

كروپ برزيل

5

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

راسينگ ناميبيا

6

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

ميراتكس مصر

7

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

بانك توسعه مصر و ايران

8

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

بانك اسكان اردن

9

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

اپيكو امارات

10

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

بريتيش پتروليوم

11

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

گيفت

12

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

پارس آرمن

13

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

ايرامن

14

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

ايفيك هلديني

15

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

لاكتو مصر

16

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

مكرو اينترنشنال

17

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

ادونس كينتيك

18

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

الوان شين پارس

19

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

اي- دي

20

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

تاجير ليزينگ

21

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

مليكا سودان

22

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

سوداتل

23

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

مسيكو بنگلادش

24

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

آ اي جي

25

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

انجازات

26

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

پيونيك

27

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

مريفيك ايران گاز

28

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

سرمايه‌گذاري ايران و افغانستان

29

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

بيمه اتكايي امين

30

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

سبافون

31

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱

32

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۲

33

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۳

34

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۴

35

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۵

36

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۶

37

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه 7

38

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۸

39

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۹

40

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱۰

41

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱۱

42

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱۲

43

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱۳

44

بازرگاني دولتي

غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱۴

45

بازرگاني دولتي

حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان

46

بازرگاني دولتي

حمل و نقل خليج فارس

47

بازرگاني دولتي

بار و انبار

48

بازرگاني دولتي

حمل و نقل هويزه

49

بازرگاني دولتي

حمل و نقل ايران تانكر

50

بازرگاني دولتي

سردخانه بزرگ فارس

51

صندوق ضمانت صادرات ايران

صندوق ضمانت صادرات ايران

52

نمايشگاههاي بين‌المللي ج.ا.ايران

نمايشگاههاي بين‌المللي ج.ا.ايران

53

سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان

سازمان حمايت مصرف‌كنندگان وتوليدكنندگان

54

فرش ايران

فرش ايران

55

سهامي دارويي كشور

سهامي دارويي كشور

56

پالايش و پژوهش خون ايران

پالايش و پژوهش خون ايران

57

پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران

توسعه صنايع پزشكي ايران

58

پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران

به ساز اصفهان

59

سازمان بيمه خدمات درماني

سرمايه گذاري سازمان بيمه خدمات درماني

60

سازمان بيمه خدمات درماني

آتيه‌ سازان حافظ

61

سازمان بيمه خدمات درماني

بازرگاني خدمات درماني ايران

62

سازمان بيمه خدمات درماني

شركت ساختماني درمان سازه ايمن

63

سازمان بيمه خدمات درماني

شركت فرما شيمي

64

سازمان بيمه خدمات درماني

شركت خدر رايانه

65

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش

صندوق حمايت از توسعه صنعت طيور

66

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي عشاير

67

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي

68

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش

صندوق حمايت از توسعه فرآورده هاي لبني

69

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي

70

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي

71

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش

صندوق حمايت از توسعه دامپروري و توليدات دامي

72

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي

73

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي

74

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش

صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي

75

توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي

شركت كشت و صنعت دامپروري مغان

76

توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي

شركت پرورش كرم ابريشم ايران

77

توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي

شركت نكا چوب

78

توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي

شركت جنگل شفا رود

79

توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي

شركت صنايع و بهره‌برداري چوب فريم

80

توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي

شركت كشاورزي و دامپروري سفيد رود

81

خدمات كشاورزي

شركت سهامي خدمات هواپيماي ويژه

82

خدمات كشاورزي

شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور

83

خدمات كشاورزي

بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي

84

خدمات كشاورزي

شركت پشتيباني امور دام كشور

85

صندوق بيمه محصولات كشاورزي

صندوق بيمه محصولات كشاورزي

86

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

87

شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

88

سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح

شركت صنايع هواپيمايي ايران

89

سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح

شركت پشتيباني و نوسازي هلي‌كوپترهاي ايران

90

سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح

شركت صنايع هواپيما سازي ايران

91

سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح

صنايع هوايي قدس

92

سازمان صنايع دفاع

باطري‌سازي نيرو

93

سازمان صنايع دفاع

مزرعه نمونه ارتش جمهوري اسلامي ايران

94

صنايع الكترونيك ايران

صنايع قطعات الكترونيك

95

صنايع الكترونيك ايران

سهامي ايز ايران

96

صنايع الكترونيك ايران

صنايع الكترونيك شيراز

97

صنايع الكترونيك ايران

صنايع مخابرات صا ايران

98

صنايع الكترونيك ايران

صنايع اپتيك صا ايران اصفهان

99

- سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح

سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح

100

راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران

شركت قطارههاي مسافري رجاء

101

راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران

شركت مهندسين مشاور (مترا)

102

راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران

حمل و نقل كالا

103

راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران

حمل و نقل ريلي سمند ريل

104

راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران

سايپا ريل

105

راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران

فولاد

106

راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران

حمل و نقل ريلي كشتيراني

107

راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران

ريل ابريشم پارس

108

تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري

تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري

109

دخانيات ايران

دخانيات ايران

110

صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ايران

صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ؛

111

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

گروه ملي فولاد ايران

112

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

ذغال سنگ كرمان

113

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

ذغال سنگ البرز شرقي

114

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

ذغال‌سنگ البرز مركزي

115

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

ذغال سنگ البرز غربي

116

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

سنگ‌آهن مركزي ايران

117

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

تهيه وتوليد مواد معدني ايران

118

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

موسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران

119

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

احداث صنعت

120

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

انبارهاي نورد ايران

121

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

نورد بندرعباس- باكو

122

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني

123

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

مهندسي بين‌المللي ايرتيك

124

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

شركت صنعتي و بازرگاني I.C.S

125

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

منطقه‌اي آذربايجان

126

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

موسسه آموزشي پژوهشي وزارت صنايع و معادن

127

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

مديريت، مهندسي و فن‌آوري نوين معدن

128

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

توسعه سنگ ايران

129

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

نيتكو

130

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

افرانت

131

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

آهنگري پودر مشهد

132

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

پاك مايه كرمانشاه

133

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

پالايش نمك طبي برليان

134

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

پايوند توس

135

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

پليمر صنعت جنوب

136

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

تفتان قالب

137

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توسعه سرمايه‌گذاري رشد ايران

138

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توسعه صنايع غذايي بم

139

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توسعه صنايع نفت و گاز سرو

140

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توسعه صنايع و صادرات فارس

141

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توليد الياف شيشه خرم بيد

142

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توليد روغن دانه ارجان گستر

143

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توليد كاشي و گرانيت زهره كاشمر

144

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

رينگ چرخ آلومينيومي گسترش گام آفرين

145

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

زراعت چوب هامون

146

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

سپيده جام توس

147

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

صنايع بازيافت و تبديل مواد پارسيان شرق خاورميانه

148

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

صنايع جيرفت سلولز

149

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

صنايع شيميايي كيميا گستر پيروز

150

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

صنايع فراساحل بوشهر

151

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

صنايع نيرو گسترش كردستان

152

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

طلايي گستر زنجان

153

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

كارتك سيستم

154

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

كارخانجات نساجي فردوس

155

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

كيميا گستر تفتان

156

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گروه صنعتي ايدرولندرا

157

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گروه صنعتي پلور سبز

158

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش اركان لوله همدان

159

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش پليمرهاي شيميايي خليج فارس

160

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش چراغ دانش

161

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش زيست فن‌آوري

162

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش سگ گرد

163

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش سنگ هامون بلوچ

164

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش صنايع كيمياي برتر

165

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش مواد پيشرفته

166

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گل نقش توس

167

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

لوله گستر شفق پارس

168

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

ماشين‌سازي فيروزآباد فارس

169

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

مشاركتي الگانت سمنان

170

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

ميل لنگ و ميل بادامك كاسپين

171

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نخل بلوچ سراوان

172

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

آراماشين آذين كار

173

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

شيمي گستر نيكو

174

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

پناسوز

175

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

تكنولوژي پيشرفته ايران

176

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توسعه صادرات صنعتي

177

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

چارترليدرو

178

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

دندش كار

179

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

شهرك تحقيقاتي كاوش

180

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

صنايع پوست و چرم ايران

181

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش كارآفريني ايران (مرتب نو)

182

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

معدني سازمه

183

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

موسسه مطالعات و بهره‌برداري منابع انساني

184

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

مركز پژوهشهاي توسعه بهينه پايدار امروز

185

سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي عمومي

سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي عمومي

186

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد پرديس

187

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد انديشه

188

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد پرند

189

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد مهاجران

190

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد فولاد شهر

191

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد مجلسي

192

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد گلبهار

193

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد بينالود

194

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد صدرا

195

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد عاليشهر

196

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد علوي

197

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد رامشار

198

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد طبس

199

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد رامين

200

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد شيرين شهر

201

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد لتيان

202

عمران شهرهاي جديد

عمران شهر جديد كلاردشت

203

عمران و مسكن‌سازان استانها (عمران و بهسازي شهري)

عمران و مسكن ‌سازان منطقه مركزي

204

عمران و مسكن‌سازان استانها (عمران و بهسازي شهري)

عمران و مسكن ‌سازان منطقه شرق

205

عمران و مسكن‌سازان استانها (عمران و بهسازي شهري)

عمران و مسكن ‌سازان منطقه غرب

206

عمران و مسكن‌سازان استانها (عمران و بهسازي شهري)

عمران و مسكن ‌سازان منطقه جنوب

207

عمران و مسكن‌سازان استانها (عمران و بهسازي شهري)

عمران و مسكن ‌سازان منطقه شمال غرب

208

عمران و مسكن‌سازان استانها (عمران و بهسازي شهري)

عمران و مسكن ‌سازان منطقه جنوب غرب

209

عمران و مسكن‌سازان استانها (عمران و بهسازي شهري)

عمران و مسكن ‌سازان منطقه ايران

210

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد

211

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

212

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

213

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي ويژه

214

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت مظروف سازي فرآورده‌هاي نفتي

215

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت توزيع فرآورده‌هاي نفتي امين ويژه

216

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت توليد قير اصفهان

217

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت توليد قير تهران

218

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت توليد قير شيراز

219

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت خدمات بندري نفت ماهشهر

220

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت روغن موتور الوند آبادان

221

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت روغن موتور شفق اصفهان

222

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت روغن موتور الموت اراك

223

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت روغن موتور ارژن بندرعباس

224

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت روغن موتور البرز تبريز

225

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت روغن موتور شهاب تهران

226

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت خدمات بندري نفت خيز

227

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت خدمات بازرسي فني سامان نفت

228

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت عمليات غير صنعتي پالايش و پخش فرآورده‌ها

229

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

ملي پالايش فرآوردهاي نفتي ايران

230

ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

شركت ملي گاز مايع ايران

231

ملي نفت ايران

بهينه سازي مصرف سوخت

232

ملي نفت ايران

پيرا حفاري ايران

233

ملي نفت ايران

مهندسي و توسعه نفت

234

ملي نفت ايران

بازرگاني نفت ايران نيكو

235

ملي نفت ايران

خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت

236

ملي نفت ايران

ملي نفت ايران- بين‌الملل

237

ملي نفت ايران

پايانه‌هاي صادراتي مواد نفتي

238

ملي نفت ايران

شركت ملي صادرات گاز ايران

239

ملي گاز ايران

شركت گاز استان مركزي

240

ملي گاز ايران

شركت گاز استان لرستان

241

ملي گاز ايران

شركت گاز استان كرمانشاه

242

ملي گاز ايران

شركت گاز استان كردستان

243

ملي گاز ايران

شركت گاز استان آذربايجان شرقي

244

ملي گاز ايران

شركت گاز استان آذربايجان غربي

245

ملي گاز ايران

شركت گاز استان اردبيل

246

ملي گاز ايران

شركت گاز استان مازندران

247

ملي گاز ايران

شركت گاز استان گلستان

248

ملي گاز ايران

شركت گاز استان قزوين

249

ملي گاز ايران

شركت گاز استان قم

250

ملي گاز ايران

شركت گاز استان يزد

251

ملي گاز ايران

شركت گاز استان گيلان

252

ملي گاز ايران

شركت گاز استان خوزستان

253

ملي گاز ايران

شركت گاز استان كرمان

254

ملي گاز ايران

شركت گاز استان كهگيلويه و بويراحمد

255

ملي گاز ايران

شركت گاز استان فارس

256

ملي گاز ايران

شركت گاز استان پارسيان

257

ملي گاز ايران

شركت گاز استان تهران بزرگ

258

ملي گاز ايران

شركت گاز توابع استان تهران

259

ملي گاز ايران

سازمان خدمات هليكوپتري

260

ملي گاز ايران

شركت گاز استان ايلام

261

ملي گاز ايران

شركت گاز استان اصفهان

262

ملي گاز ايران

شركت گاز استان خراسان

263

ملي گاز ايران

مجتمع گاز پارس جنوبي

264

ملي گاز ايران

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران

265

ملي گاز ايران

شركت پالايش گاز فجر جم

266

ملي گاز ايران

شركت پالايش گاز سر خون و قشم

267

ملي گاز ايران

پالايش گاز ايلام

268

ملي گاز ايران

نيكوسارل ( نيكو لوزان )

269

ملي گاز ايران

خدمات فني و تعميرات ـ پارس جنوبي

270

ملي گاز ايران

مهندسي و ساختمان گاز ايران

271

ملي گاز ايران

مهندسي و توسعه گاز

272

ملي گاز ايران

گاز استان خراسان شمالي

273

ملي صنايع پتروشيمي

بازرگاني پتروشيمي

274

ملي صنايع پتروشيمي

عمليات غير صنعتي پازارگاد

275

ملي صنايع پتروشيمي

مديريت توسعه صنايع پتروشيمي

276

ملي صنايع پتروشيمي

طراحي و مهندسي تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع

277

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي بين‌الملل

278

ملي صنايع پتروشيمي

شركت بازرگان پتروشيمي بين‌الملل

279

ملي صنايع پتروشيمي

ره آوران فنون جنوب

280

ملي صنايع پتروشيمي

پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي

281

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي مبين

282

ملي صنايع پتروشيمي

آب نيروي بندر

283

ملي صنايع پتروشيمي

سازمان منطقه ويژه اقتصادي

284

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي بوشهر

285

ملي صنايع پتروشيمي

بسپاران بندر امام

286

ملي صنايع پتروشيمي

خوارزمي بندر امام

287

ملي صنايع پتروشيمي

بازرگاني پتروشيمي انگلستان

288

ملي صنايع پتروشيمي

اينتراك آلمان

289

ملي صنايع پتروشيمي

بازرگاني پتروشيمي دوبي

290

ملي صنايع پتروشيمي

بازرگاني پتروشيمي سنگاپور

291

ملي صنايع پتروشيمي

شركت NPC اينترنشنال

292

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي باختر

293

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي پرديس

294

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي خليج فارس

295

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي دماوند

296

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي زاگرس

297

ملي صنايع پتروشيمي

شركت پژوهش و فن آوري پتروشيمي (پويش)

298

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي اروند

299

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي پارس (عسلويه)

300

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي برزويه

301

ملي صنايع پتروشيمي

شركت گسترش صنايع تامين آتي پتروشيمي

302

ملي صنايع پتروشيمي

كيميا بندر امام

303

ملي صنايع پتروشيمي

سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

304

ملي صنايع پتروشيمي

فن آورش بندر امام

305

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي مرواريد

306

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي مرجان

307

ملي صنايع پتروشيمي

پتروشيمي ايلام

308

توانير

سازمان انرژي هاي نو ايران

309

توانير

سازمان بهره وري و انرژي ايران

310

توانير

مديريت توليد برق آذربايجان غربي

311

توانير

مديريت توليد برق تبريز

312

توانير

مديريت توليد برق اصفهان

313

توانير

مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

314

توانير

مديريت توليد برق شازند

315

توانير

مديريت توليد برق شهيد مفتح

316

توانير

مديريت توليد برق بعثت

317

توانير

مديريت توليد برق ري

318

توانير

مديريت توليد برق قم

319

توانير

مديريت توليد برق منتظر قائم

320

توانير

مديريت توليد برق شهيد رجايي

321

توانير

مديريت نيروگاه طرشت

322

توانير

مديريت توليد برق دماوند

323

توانير

مديريت بهره برداري نيروگاه خراسان

324

توانير

مديريت توليد برق مشهد

325

توانير

مديريت توليد برق اهواز ـ نيروگاه رامين

326

توانير

مديريت توليد برق زرگان

327

توانير

مديريت توليد برق جنوب غرب

328

توانير

نيروگاههاي استان سيستان و بلوچستان

329

توانير

بهره برداري نيروگاه چابهار

330

توانير

مديريت توليد برق بيستون

331

توانير

مديريت توليد برق فارس

332

توانير

مديريت توليد برق جنوب فارس

333

توانير

مديريت توليد برق كرمان

334

توانير

مديريت توليد برق زرند

335

توانير

مديريت توليد برق گيلان

336

توانير

مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان

337

توانير

مديريت توليد برق نكاء

338

توانير

مديريت توليد برق هرمزگان

339

توانير

مديريت توليد برق نيرو

340

توانير

توزيع نيروي برق آذربايجان

341

توانير

توزيع نيروي برق اردبيل

342

توانير

توزيع نيروي برق تبريز

343

توانير

توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

344

توانير

توزيع نيروي برق اصفهان

345

توانير

توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان

346

توانير

توزيع نيروي برق چهار محال بختياري

347

توانير

توزيع نيروي برق لرستان

348

توانير

توزيع نيروي برق همدان

349

توانير

توزيع نيروي برق مركزي

350

توانير

توزيع نيروي برق جنوب شرق تهران

351

توانير

توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران

352

توانير

توزيع نيروي برق شمال شرق تهران

353

توانير

توزيع برق شمال غرب تهران

354

توانير

توزيع برق غرب تهران

355

توانير

توزيع نيروي برق مركز تهران

356

توانير

توزيع نيروي برق استان قم

357

توانير

توزيع نيروي برق مركز خراسان

358

توانير

توزيع نيروي برق شمال خراسان

359

توانير

توزيع نيروي برق جنوب خراسان

360

توانير

توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

361

توانير

توزيع نيروي برق شهرستان اهواز

362

توانير

توزيع نيروي برق استان خوزستان

363

توانير

توزيع نيروي برق كهكيلويه و بوير احمد

364

توانير

توزيع نيروي برق استان زنجان

365

توانير

توزيع نيروي برق استان قزوين

366

توانير

توزيع نيروي برق استان سمنان

367

توانير

توزيع نيروي برق استان سيستان وبلوچستان

368

توانير

توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

369

توانير

توزيع نيروي برق استان كردستان

370

توانير

مديريت توليد برق گيلان

371

توانير

توليد نيروي برق سنندج (نيروگاه)

372

توانير

توليد نيروي برق خليج فارس (نيروگاه)

373

توانير

توليد نيروي برق آبادان (نيروگاه)

374

توانير

توليد نيروي برق دماوند (نيروگاه)

375

توانير

توليد نيروي برق كرمان(نيروگاه)

376

توانير

توليد نيروي برق سهند (نيروگاه)

377

توانير

توليد نيروي برق بيستون (نيروگاه)

378

توانير

توليد نيروي برق منجيل ( نيروگاه )

379

توانير

توليد نيروي برق شيروان (نيروگاه)

380

توانير

توليد نيروي برق بينالود (نيروگاه)

381

توانير

مديريت توليد برق شهيد مفتح

382

توانير

مديريت توليد برق دماوند

383

توانير

مديريت توليد برق نيروگاههاي سيستان و بلوچستان

384

توانير

مديريت توليد برق جنوب غرب

385

توانير

صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري صنعت برق

386

توانير

مديريت شبكه برق ايران

387

توانير

توليد برق زاگرس

388

توانير

مديريت توليد و بهره برداري نيروگاهي سيكل تركيبي خام

389

توانير

بهره برداري نيروگاه طرشت

390

توانير

توزيع نيروي برق استان ايلام

391

توانير

توزيع نيروي برق استان فارس

392

توانير

توزيع نيروي برق استان شيراز

393

توانير

توزيع نيروي برق استان بوشهر

394

توانير

توزيع نيروي برق استان شمال كرمان

395

توانير

توزيع نيروي برق جنوب كرمان

396

توانير

توزيع نيروي برق استان گيلان

397

توانير

توزيع نيروي برق استان مازندران

398

توانير

توزيع نيروي برق غرب مازندران

399

توانير

توزيع نيروي برق استان گلستان

400

توانير

توزيع نيروي برق استان هرمزگان

401

توانير

توزيع نيروي برق استان يزد

402

توانير

توزيع نيروي برق استان بوشهر

403

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي تهران

404

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي فارس

405

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي كرمان

406

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي گيلان

407

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي مازندران و گلستان

408

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي خراسان

409

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي و اردبيل

410

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي آذربايجان غربي

411

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستان

412

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه اي غرب

413

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي هرمزگان

414

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌ايي چهار محال و بختياري

415

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه ايي مركزي

416

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي اصفهان

417

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي يزد

418

مديريت منابع آب ايران

آب منطقه‌اي استان گلستان

419

مديريت منابع آب ايران

سازمان آب و برق خوزستان

420

مديريت منابع آب ايران

توسعه منابع آب و نيروي ايران

421

مديريت منابع آب ايران

سازمان آب استان زنجان

422

مديريت منابع آب ايران

توسعه منابع آب و خاك سيستان

423

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري زاينده رود

424

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري مازندران

425

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري گلستان

426

مديريت منابع آب ايران

خراسان شمالي

427

مديريت منابع آب ايران

خراسان جنوبي

428

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري گيلان

429

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري فارس

430

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي كرخه و شاوور

431

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي گتوند

432

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري دز (ناحيه شمال خوزستان)

433

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري ميناب رود

434

مديريت منابع آب ايران

شركت آب منطقه‌ايي همدان

435

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري عمران غرب

436

مديريت منابع آب ايران

سد و نيروگاه شهيد عباسپور

437

مديريت منابع آب ايران

بهره برداري توليد و انتقال آب جنوب شرق

438

آب و فاضلاب كشور

آبفا روستايي آذربايجان شرقي

439

آب و فاضلاب كشور

آبفا روستايي آذربايجان غربي

440

آب و فاضلاب كشور

آبفا روستايي اردبيل

441

آب و فاضلاب كشور

آبفا روستايي اصفهان

442

آب و فاضلاب كشور

آبفا روستايي ايلام

443

آب و فاضلاب كشور

آبفا روستايي بوشهر

444

آب و فاضلاب كشور

آبفا روستايي تهران

445

آب و فاضلاب كشور

آبفا روستايي چهار محال بختياري

446

آب و فاضلاب كشور

آبفا روستايي خراسان

447

آب و فاضلاب كشور

آبفا روستايي خوزستان

448

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي زنجان

449

آب و فاضلاب كشور

آبفار سمنان

450

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي سيستان و بلوچستان

451

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي فارس

452

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي قزوين

453

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي قم

454

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي كردستان

455

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي كرمان

456

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي كرمانشاه

457

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي كهگيلويه و بويراحمد

458

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي گلستان

459

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي گيلان

460

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي لرستان

461

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي مازندران

462

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي مركزي

463

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي هرمزگان

464

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي همدان

465

آب و فاضلاب كشور

آبفار روستايي يزد

466

آب و فاضلاب كشور

آبفار آذربايجان شرقي

467

آب و فاضلاب كشور

آبفار آذربايجان غربي

468

آب و فاضلاب كشور

آبفار اردبيل

469

آب و فاضلاب كشور

آبفار اصفهان

470

آب و فاضلاب كشور

آبفار ايلام

471

آب و فاضلاب كشور

آبفار بوشهر

472

آب و فاضلاب كشور

آبفار تهران

473

آب و فاضلاب كشور

آبفار چهار محال و بختياري

474

آب و فاضلاب كشور

آبفار خراسان

475

آب و فاضلاب كشور

آبفار خوزستان

476

آب و فاضلاب كشور

آبفار زنجان

477

آب و فاضلاب كشور

آبفار سمنان

478

آب و فاضلاب كشور

آبفار سيستان و بلوچستان

479

آب و فاضلاب كشور

آبفار فارس

480

آب و فاضلاب كشور

آب و فاضلاب شيراز

481

آب و فاضلاب كشور

آبفار قزوين

482

آب و فاضلاب كشور

ابفار اهواز

483

آب و فاضلاب كشور

آبفار قم

484

آب و فاضلاب كشور

ابفار كردستان

485

آب و فاضلاب كشور

آبفار كرمان

486

آب و فاضلاب كشور

آبفار كرمانشاه

487

آب و فاضلاب كشور

آبفار كهكيلويه و بويراحمد

488

آب و فاضلاب كشور

آبفار گلستان

489

آب و فاضلاب كشور

آبفار گيلان

490

آب و فاضلاب كشور

آبفار لرستان

491

آب و فاضلاب كشور

آبفار مازندران

492

آب و فاضلاب كشور

آبفار مركزي

493

آب و فاضلاب كشور

ابفار هرمزگان

494

آب و فاضلاب كشور

آبفار همدان

495

آب و فاضلاب كشور

آبفار يزد

496

ساتكاب

شركت مهندسين مشاور مهاب قدس

497

توليد مواد اوليه و سخت هسته‌اي

توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي؛

498

سازمان منطقه ايي آزاد تجاري ـ صنعتي

سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي

499

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان؛

500

سازمان تربيت بدني

توسعه و نگهداري اماكن ورزشي

501

وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري

انتشارات علمي و فرهنگي

502

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان مركزي

503

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان گيلان

504

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك صنعتي استان مازندران

505

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

506

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان آذربايجان غربي

507

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان كرمانشاه

508

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان خوزستان

509

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان فارس

510

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان كرمان

511

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان خراسان

512

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هيا صنعتي استان اصفهان

513

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان هرمزگان

514

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان سيستان و بلوچستان

515

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان كردستان

516

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان

517

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان همدان

518

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهرك‌هاي صنعتي استان لرستان

519

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان ايلام

520

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان زنجان

521

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان چهارمحال بختياري

522

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان كهگيلويه و بوير احمد

523

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان سمنان

524

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان يزد

525

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان بوشهر

526

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان اردبيل

527

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان تهران

528

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان قم

529

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان قزوين

530

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان فيروزكوه

531

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

شهركهاي صنعتي استان گلستان


*)به موجب بند (171) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، رديف 498 جدول نسخ مي شود


جدول پيوست شماره 2- فهرست شركت هاي غير قابل واگذاري


رديف

نام شركت مادرتخصصي

نام شركت غيرقابل واگذاري

1

بيمه مركزي ايران

بيمه مركزي ايران

2

‌بانك سپه

‌بانك سپه

3

بانك مسكن

بانك مسكن

4

بانك ملي ايران

بانك ملي ايران

5

بانك توسعه صادرات

بانك توسعه صادرات

6

بانك كشاورزي

بانك كشاورزي

7

مخابرات ايران

شركت ارتباطات زير ساخت (طرح و توسعه شبكه مخابراتي)

8

فرودگاههاي كشور

فرودگاههاي كشور

9

بانك صنعت و معدن

بانك صنعت و معدن

10

سازمان ملي زمين و مسكن

سازمان ملي زمين و مسكن

11

ملي نفت ايران

توليد مناطق نفت‌خيز جنوب

12

ملي نفت ايران

نفت مناطق مركزي ايران

13

ملي نفت ايران

نفت فلات قاره

14

ملي نفت ايران

نفت خزر

15

ملي نفت ايران

نفت و گاز پارس

16

ملي نفت ايران

بهره‌برداري نفت و گاز كارون

17

ملي نفت ايران

بهره‌برداري نفت و گاز گچساران

18

ملي نفت ايران

بهره‌برداري نفت و گاز شرق

19

ملي نفت ايران

بهره‌برداري نفت و گاز غرب

20

ملي نفت ايران

بهره‌برداري نفت و گاز زاگرس جنوب

21

ملي نفت ايران

بهره‌برداري نفت و گاز آغاجاري

22

ملي نفت ايران

بهره‌برداري نفت و گاز مارون

23

ملي نفت ايران

بهره‌برداري نفت و گاز مسجد سليمان

24

ملي نفت ايران

بهره‌برداري اروندان

25

ملي نفت ايران

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

26

توانير

شركت برق منطقه‌اي آذربايجان

27

توانير

شركت برق منطقه‌اي اصفهان

28

توانير

شركت برق منطقه‌اي باختر

29

توانير

شركت برق منطقه‌اي تهران

30

توانير

شركت برق منطقه‌اي خراسان

31

توانير

شركت برق منطقه‌اي خوزستان

32

توانير

شركت برق منطقه‌اي زنجان

33

توانير

شركت برق منطقه‌اي سمنان

34

توانير

شركت برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان

35

توانير

شركت برق منطقه‌اي غرب

36

توانير

شركت برق منطقه‌اي فارس

37

توانير

شركت برق منطقه‌اي كرمان

38

توانير

شركت برق منطقه‌اي گيلان

39

توانير

شركت برق منطقه‌اي مازندران

40

توانير

شركت برق منطقه‌اي هرمزگان

41

توانير

شركت برق منطقه‌اي نيرو

42

توانير

سازمان توسعه برق ايران

43

توانير

شركت مديريت شبكه برق ايران

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0