آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي

مصوب 1386/07/18 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 18 /7 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 3334 /14874 /51 مورخ 3 /9 /1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌ هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين ‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود:‌

آيين ‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي
مصوب 1386,07,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 08 /09 /1368 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم و عدم دسترسي به سند انتشار، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.
*)به موجب مصوبه شماره 25817 /ت57627هـ مورخ 17 /3 /1399، اين مصوبه همچنان معتبر مي باشد.
*)تبصره 1 ماده 5 اين تصويبنامه به موجب بند 41 پيوست 2 مصوبه شماره 124933 /ت59438هـ مورخ 13 /10 /1400 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع تخلفات اداري معتبر اعلام شده است.

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

الف ـ دستگاه اجرايي: قواي مقننه و قضاييه، كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - و تمامي دستگاههاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ساير شركتهايي كه بيش از (50 %) سرمايه و سهام آنها منفرداً و يا مشتركاً به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابع و وابسته به وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو و شركتهاي تابع آنها، وزارت صنايع و معادن و سازمانها و شركتهاي تابع و وابسته از جمله سازمان گسترش و نوسازي صنايع و شركتهاي تابع و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع، ساير دستگاههاي اجرايي از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري، بانكها و مؤسسات بانكي و اعتباري و شركتهاي بيمه، سازمان صدا و سيما و شركتهاي تابع و نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمانهايي كه مجري طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي بوده و اعتبارات طرحهاي مزبور از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت تأمين شده يا مي‌ شود مشمول مفاد اين آيين ‌نامه مي‌ باشند.

ب ـ كميسيون ماده (2): كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد ـ مصوب 1358 ـ شوراي انقلاب اسلامي مي‌ باشد.

پ - خودروهاي دولتي: وسايط نقليه‌ اي كه براي انجام امور اداري و خدماتي در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار مي‌ گيرند و به ترتيب زير طبقه‌ بندي مي‌ شوند:

1 ـ خودروهاي خدمات عمومي: خودروهايي كه داراي پلاك دولتي و برچسب شناسايي مي‌ باشند و نام دستگاه اجرايي استفاده كننده در برچسب درج و بر روي شيشه جلو و عقب خودرو از داخل نصب مي‌ گردد و انواع آن عبارتند از: سواري شهري و بياباني، وانت و كاميونت (اعم از دو كابين و تك كابين)، ميني‌ بوس، ون، اتوبوس، كاميون (از قبيل تريلي، جراثقال، تانكر، بونكر، آتش نشاني)، پول رسان و آمبولانس.

2 ـ خودروهاي خدمت: خودروهاي سواري غيرعمومي شهري و بياباني مورد استفاده مقامات مجاز ماده (3) اين آيين‌ نامه كه داراي پلاك دولتي بوده و برچسب شناسايي بر روي شيشه ‌جلو و عقب آنها نصب مي‌ شود.

تبصره ـ خودروهاي سواري بياباني صرفاً جهت انجام وظايف عملياتي دستگاههاي اجرايي استفاده مي‌ شوند و داراي پلاك دولتي بوده و برچسب شناسايي بر روي شيشه جلو و عقب آنها نصب مي‌ شود.

3 ـ خودروهاي دولتي داراي پلاك عمومي: خودروهايي كه داراي پلاك عمومي مي‌ باشند. اختصاص پلاك عمومي (نارنجي يا زرد) به انواع كاميونهاي متعلق به دستگاههاي دولتي و تردد آنها در جاده‌ ها و بزرگراه‌ هاي كشور به موجب قسمتهاي (الف) و (ج) بند (5) مصوبه يكصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي ‌عالي هماهنگي ترابري كشور مورخ 23 /3 /1374 و بنا به موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي يا مقام مجاز از طرف ايشان بلامانع است.

4 - خودروهاي خدمات اختصاصي: خودروهاي غير تشريفاتي با مالكيت دستگاههاي اجرايي كه داراي پلاك شخصي مي‌ باشند.

5 ـ خورودهاي تشريفاتي: خودروهاي داراي پلاك خاص تشريفات كه صرفاً در اختيار نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه بوده و به منظور امور تشريفات استفاده مي‌ شوند. استفاده از پلاك تشريفات بر روي خودروهاي ساير دستگاههاي اجرايي مطلقاً ممنوع است.

تبصره ـ نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه مكلفند براي انجام امور تشريفات دستگاههاي اجرايي، نياز آنها را در زمينه خودروهاي مزبور تأمين نمايند.

6 ـ خودرو سواري داخلي: وسيله نقليه زميني است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودرو سواري (استيشن) با راننده حداقل هفت و حداكثر نه نفر است.

ت ـ نيروي انتظامي: معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

ث ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي: اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.

تبصره 1 ـ ماشين ‌آلات راهسازي، كشاورزي و صنعتي و معدني از قبيل بولدوزر، گريدر، لودر، بيل مكانيكي، جراثقال، كمباين و نظاير آن از شمول مقررات اين آيين ‌نامه مستثني مي‌ باشند.

تبصره 2 ـ خودروهاي وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات اين آيين‌ نامه مستثني هستند.

فصل دوم - چگونگي و نحوه استفاده از خودروهاي دولتي:

ماده 2 ـ خودرو‌هاي خدمات اختصاصي صرفاً در اختيار مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 و همترازان آنان قرار مي‌ گيرد و چگونگي استفاده از آنها در حد متعارف با تشخيص استفاده كننده است.

تبصره 1 ـ اشخاص همتراز مقاماتي هستند كه با تصويب هيئت‌ وزيران با يكي از مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370- و يا ماده (71) قانون مدير‌يت خدمات كشوري - مصوب 1386 همتراز شده يـا مي‌ شوند. همترازي ساير اشخاص در چارچوب مقررات، منوط به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط، تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌ جمهور و تصويب هيئت ‌وزيران خواهد بود.

تبصره 2 ـ استفاده مقامات دستگاههاي اجرايي وابسته به قوه مقننه و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مركز و همچنين استفاده مقامات دستگاههاي اجرايي تابع قوه قضاييه، از خودروهاي خدمات اختصاصي به در خواست بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي ياد شده و ابلاغ رييس ‌جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است.

تبصره 3 ـ رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌ عالي كشور و دانشگاههاي وابسته به وزارتخانه‌ ها حسب مورد با پيشنهاد وزير مربوط، تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس ‌جمهور و تصويب هيئت ‌وزيران ، مشمول تبصره (1) اين ماده مي‌ باشند.

تبصره 4 ـ تعداد خودروهاي خدمات اختصاصي براي مقامات موضوع بند (الف) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و بند «هـ» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنان يك دستگاه بند(ب) تبصره ياد شده و بند «د» ماده (71) قانون ياد شده و همترازان آنان دو دستگاه و بند (ج) تبصره مذكور و بند «ج» ماده (71) قانون ياد شده و همترازان آنان سه دستگاه تعيين مي‌ شود.

ماده 3 (اصلاحي 27ˏ10ˏ1388)ـ صرفاً مقامات اداري ذيل مجازند با نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي ضمن تنظيم صورتمجلس تحويل و تحول و اخذ برگ مأموريت به شرح مندرج در تبصره اين ماده، از خودروهاي خدمت داراي پلاك دولتي استفاده نمايند:
الف ـ مشاوران وزرا و مشاوران معاونان وزرا كه داراي پست ثابت سازماني مي‌باشند.
ب- رؤساي دستگاههاي اجرايي وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و معاونان ‌آنها
پ - مديران عامل و اعضاي موظف هيئت ‌مديره شركتهاي دولتي
ت - معاونان دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور و رؤساي دانشكده‌هاي تابع آنها و همچنين رؤساي پژوهشگاهها و پژوهشكده‌ ها
ث ـ مجريان طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي و معاونان آنان
ج ـ مديران كل
چ ـ رؤساي كل دادگستري استانها، رؤساي دادگستري شهرستانها، رؤساي مجتمعهاي قضايي شهر تهران، دادستان شهرستانها
ح ـ ذيحسابان دستگاههاي اجرايي
خ ـ فرمانداران و بخشداران
د ـ رؤساي ادارات مستقل شهرستانها

تبصره (اصلاحي 26ˏ10ˏ1387)ـ برگهاي مأموريت بايد واجد شرايط زير باشد:
الف ـ برگ مأموريت دايمي درون شهري از تاريخ واگذاري تا پايان سال مالي و قابل تمديد براي سالهاي بعد.
ب ـ برگ مأموريت برون شهري (حسب مورد) از تاريخ شروع مأموريت تا تاريخ برگشت مأموريت به منظور انجام وظايف محول شده.

ماده 4 ـ كليه خودروهاي دستگاهاي اجرايي به استثناي خودروهاي اختصاصي، تشريفاتي و خدمت جزو خودروهاي خدمت عمومي محسوب و استفاده از آنها بر اساس احكام به شرح ذيل مجاز است و در غير ساعات اداري (با راننده يا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموريت به شرح زير مطلقاً ممنوع بوده و هرگونه استفاده از اين خودروها خارج از قوانين مربوط و مقررات اين آيين ‌نامه در حكم تصرف غيرمجاز اموال دولت محسوب مي‌ شود:

الف ـ برگ مأموريت درون شهري كه تاريخ و ساعت شروع و پايان مأموريت در آن قيد شده باشد.

ب ـ برگ مأموريت برون شهري به منظور انجام وظايف محول شده كه مقصد و تاريخ و شروع و پايان مأموريت در آن درج شده باشد.

پ ـ برگ مأموريت براي خودروهايي كه جهت سرويس كاركنان در اختيار متصديان حمل‌ و نقل قرار مي‌ گيرد بايد به نحوي تنظيم و برنامه‌ ريزي گردد كه خودروهاي مذكور در شهر تهران حداكثر دو ساعت و در شهرستانها حداكثر يك ساعت پس از پايان وقت اداري در جايگاههايي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي‌ ربط معين مي‌ شوند، متوقف گردند.

ماده 5 ـ نيروي انتظامي، موظف است در خصوص تردد خودروهاي دولتي در شهرها و جاده‌ هاي سراسر كشور همانند ساير خودروها كنترل و نظارتهاي لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهاي فاقد برچسب شناسايي و فاقد برگ مأموريت متضمن مشخصات راننده خودروهاي مذكور را در مركز به وزارت امور اقتصادي و د‌ارايي و در شهرستانها به سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانهاي ذي ‌ربط اعلام نمايد.

تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از وصول گزارش نيروي انتظامي، مراتب را به دستگاههاي اجرايي مربوط جهت طرح در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منعكس مي‌ نمايد.

*)تبصره 1 ماده 5 اين تصويبنامه به موجب بند 41 پيوست 2 مصوبه شماره 124933 /ت59438هـ مورخ 13 /10 /1400 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع تخلفات اداري معتبر اعلام شده است.

تبصره 2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در صورت عدم تبديل پلاك شخصي به دولتي خودروهاي در اختيار دستگاههاي اجرايي، مراتب را به نيروي انتظامي اعلام كند تا از تردد آنها در شهرها و جاده‌ها جلوگيري و نسبت به متوقف نمودن خودروهاي مذكور اقدام و نتيجه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد.

تبصره 3ـ ارايه خدمات توسط كميسيون ماده (2) به دستگاههاي اجرايي، منوط به اجراي تبصره (1) اين ماده مي‌ باشد.

ماده 6 ـ به منظور استاندارد نمودن نحوه استفاده از خودروهاي سواري توسط مقامات دستگاههاي اجرايي موضوع مواد (2) و (3) اين آيين ‌نامه (از حيث نوع) دستورالعمل لازم حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس ‌جمهور تهيه و اجرا مي‌ شود.

تبصره 1 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل موضوع اين ماده، خودروهاي در اختيار خود را با مفاد دستورالعمل مذكور مطابقت دهند. استفاده از خودروهايي كه با مفاد دستورالعمل ياد شده انطباق نداشته باشد، مجاز نخواهد بود.
مشخصات اين قبيل خودروها بايد از سوي دستگاههاي اجرايي ذي ‌ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شود. وزارت مذكور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي نيازمند، مطابق دستورالعمل موضوع اين ماده نسبت به صدور مجوز انتقال آنها اقدام نمايد و در غير اين صورت نسبت به فروش آنها برابر مقررات اقدام شود.

تبصره 2 ـ در صورت عدم همكاري دستگاههاي اجرايي جهت يكسان سازي و استانداردسازي خودروهاي در اختيار موضوع اين ماده، نيروي انتظامي مكلف است با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از تردد خودروهاي مربوط در شهرها و جاده‌ها جلوگيري كند.

ماده 7 ـ در مواردي كه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي و تصويب هيئت ‌وزيران، استفاده از خودروهاي خارجي ضروري تشخيص داده شود، پس از صدور مجوز كميسيون ماده (2)، استفاده از اين قبيل خودروها مجاز است.

فصل سوم ـ ساير مقررات

ماده 8 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند آمار و اطلاعات مربوط به خودروهاي در اختيار خود را بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد، جهت نگهداري در بانك اطلاعات خودرو به وزارت مذكور ارسال نمايند.

تبصره ـ نيروي انتظامي مكلف است آمار خودروهاي دستگاههاي اجرايي را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد.

ماده 9 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند قبل از تحويل خودرو به اشخاص موضوع مواد (2) و (3) اين آيين ‌نامه كه از خودرو دولتي استفاده مي‌ كنند و نيز رانندگان ساير خودروهاي دولتي از اينكه آنان داراي گواهينامه رانندگي معتبر مي‌ باشند، اطمينان حاصل نمايند.

ماده 10 ـ متناسب با تحقق مفاد اين آيين ‌نامه، دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به فروش خودروهاي مازاد و همچنين واگذاري تصدي واحدهاي نقليه مربوط به بخش غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات اقدام نمايند.

ماده 11 ـ دستگاههاي اجرايي براي حمل ‌و نقل و جا به جايي كاركنان خود به منظور انجام امور اداري، از خدمات شركتهاي حمل‌ و نقل و مؤسسه‌ هاي كرايه خودرو داراي پروانه كار با رعايت مقررات مورد عمل مربوط به معاملات خود استفاده خواهند نمود.

ماده 12 ـ استفاده از خودروهاي دستگاههاي اجرايي (به استثناي خودروهاي اختصاصي) با پلاك كد مختص هر يك از شهرها در ساير شهرها ممنوع مي‌ باشد مگر اينكه مجوز لازم جهت استفاده از خودرو مذكور به منظور انجام مأموريت برون شهري توسط مقام مجاز دستگاه ذي ‌ربط صادر شده باشد.

ماده 13ـ كليه خودروهاي دولتي بايد نزد شركتهاي سهامي بيمه، بيمه شخص ثالث شوند. وجوه دريافتي بابت خسارت وارد شده به خودروها از شركتهاي بيمه و راننده و يا اشخاص ثالث بايد از طريق كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي در مركز و شهرستانها به حساب خزانه واريز و در مورد شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها، بيمه‌ ها، شركتهاي مشمول ذكر نام و يا تصريح نام، به حساب تمركز وجوه درآمد شركت كه با مجوز خزانه افتتاح گرديده است، واريز و هزينه تعمير و ترميم خسارت وارد شده بايد از محل اعتبار دستگاه مربوط برابر مقررات تأمين و پرداخت شود.

تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرايي مجازند نسبت به انجام بيمه بدنه خودروهاي در اختيار با پيش‌ بيني اعتبارات لازم اقدام نمايند.

تبصره 2 ـ مواردي كه هزينه تعمير و ترميم خسارات وارد شده به‌ طور مستقيم از طرف بيمه‌ گر و در وجه تعميرگاه مربوط پرداخت مي‌ شود، از شمول اين ماده مستثني است.

تبصره 3 ـ هر‌گاه خسارت وارد شده به خودروهاي دستگاههاي اجرايي كه داراي بيمه بدنه مي‌ باشند به حدي باشد كه استفاده از خودرو خسارت ديده طبق نظر كارشناس فني راهنمايي و رانندگي مقدور و يا از نظر اقتصادي به صرفه و صلاح دولت نباشد، دستگاههاي اجرايي مي‌ توانند با هماهنگي شركتهاي بيمه گر و موافقت كميسيون ماده (2)، خودرو از همان نوع جايگزين نمايند، در غير اين صورت بايد طبق آنچه در اين ماده و ساير مقررات مربوط آمده است اقدام شود.

تبصره 4 ـ چنانچه طبق نظر كارشناس فني راهنمايي و رانندگي، تصادف خودرو در اثر تقصير راننده خودرو دولتي باشد، راننده مكلف است نسبت به جبران خسارت وارد شده مازاد بر پوشش بيمه‌اي اقدام نمايد. در صورت استنكاف مقصر، پرونده مربوط به مراجع صالح ارسال مي‌ شود تا نسبت به جبران خسارت وارد شده طبق رأي مراجع مذكور اقدام گردد.

تبصره 5 ـ در مواردي كه دريافت خسارت كلي نسبت به خودرو مسروقه و حادثه ديده پس از انجام مراحل قانوني منوط به انتقال سند مالكيت به نام بيمه گر باشد با رعايت مفاد قرارداد مربوط بين بيمه گذار و بيمه گر با لحاظ صرفه و صلاح دولت، ‌به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و موافقت كميسيون ماده (2) اين آيين ‌نامه انتقال سند مالكيت به نام بيمه گر بلامانع مي‌ باشد. انتقال مالكيت خودرو مسروقه به بيمه‌ گر مانع از پيگيري موارد قانوني جهت احقاق حقوق دولت نسبت به متخلف در مراجع ذي‌ صلاح نخواهد بود.

ماده 14 ـ تحويل هرگونه سوخت، پرداخت وجه تعميرات و خريد لوازم يدكي و همچنين ساير هزينه‌ هاي مربوط جهت خودروهاي در اختيار دستگاههاي اجرايي (اعم از ملكي و اماني) برابر سهم و سقف تعيين شده در صورتجلسه كميسيون ماده (2) مجاز است. پس از صدور مجوز فروش از سوي كميسيون ماده (2)، جهت دستگاههاي اجرايي، پرداخت هزينه‌ هاي ياد شده براي آنها ممنوع است.

ماده 15 ـ ساير احكام مربوط به خودروهاي دولتي كه در اين آيين ‌نامه قيد نشده است، حسب مورد مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد - مصوب 1358 ـ شوراي انقلاب و آيين ‌نامه اجرايي آن و ضوابط مربوط مي‌ باشد.

ماده 16 ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه، آيين نامه چگونگي استفاده از اتومبيلهاي دولتي، موضوع تصويب ‌نامه شماره 59590 /ت351هـ مورخ 15 /12 /1372 و اصلاحيه آن، موضوع تصويب ‌نامه شماره 18298 /ت27840هـ مورخ 9 /4 /1382 لغو مي‌ شود.

معاون اول رئيس‌ جمهور - پرويز داودي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0