تصويب نامه در خصوص تأمين خسارت هاي بدني براي پرونده هاي واصل شده از صندوق ديه بيت المال در سال جاري

مصوب 1386/11/07 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص تأمين خسارت هاي بدني براي پرونده هاي واصل شده از صندوق ديه بيت المال در سال جاري
مصوب 1386,11,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 08 /09 /1368 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7 /11 /1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1(منسوخه 06ˏ05ˏ1387)- صندوق تأمين خسارتهاي بدني مجاز است در موارد موضوع ماده (10) قانون بيمه اجباري مسؤوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث براي پرونده هاي واصل شده از صندوق ديه بيت المال در سال جاري، معادل سقف دو هزار نفر ديه كامل بر مبناي ارزش ريالي ارزانترين نوع ديه در سال جاري، از محل درآمد بندهاي «ب» و «پ» ماده (1) آيين نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (11) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با معرفي وزارت دادگستري براي پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي پرداخت نمايد.

۲- نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بين وزارت دادگستري و بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ اين تصويب نامه تعيين خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0