موظف نمودن وزارت نيرو به اجراي طرحهاي آبرساني ،فاضلاب و تكميل سد در استان اردبيل

مصوب 1386/09/01 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت نيرو به اجراي طرحهاي آبرساني ،فاضلاب و تكميل سد در استان اردبيل
مصوب 1386,09,01

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)بند 2 جدول اين مصوبه به موجب بند (111) پيوست (1) تصويب نامه تنقيحي شماره 65589 /ت59131هـ مورخ 17 /06 /1400 با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي"، منسوخ مي شود.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1 /9 /1386 كه در مركز استان اردبيل تشكيل گرديد، موافقت نمود:

وزارت نيرو موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با رعايت قوانين و مقررات قانوني نسبت به مواد زير اقدام نمايد:

1– واگذاري هشت هزار مترمربع زمين براي احداث مصلي در پارس آباد با نظر استاندار.

2– پيش بيني مبلغ سي ميليارد (000ر000ر000ر30) ريال جهت اجراي فاضلاب شهرهاي نير و كوثر در سال 1387.

3– افزايش اعتبار از طريق منابع مالي ريالي يا ارزي جهت تكميل شبكه پاياب سدهاي سبلان، خدا آفرين، يامچي، گيوي، سقزچي و شبكه آبياري و زهكشي مغان.

4– تسريع در بررسي طرح انتقال آب قزل اوزن به دشت اردبيل تا پايان نيمه اول سال 1387.

5– شروع عمليات اجرايي سد عمارت تا پايان سال جاري و تأمين اعتبار موردنياز شروع عمليات اجرايي سد بفرآجرد در سال 1387.

6– تسريع در تكميل طرحهاي آبرساني به شهرهاي مشكين شهر و اردبيل، ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب خليفه لو و شهرهاي نمين، عنبران و سرعين.

7– شروع اجراي سد احمد بيگلو پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

8– مطالعه طرحهاي تأمين و انتقال آب به استان در محدوده شركت سهامي آب منطقه اي، مطالعه و اجراي ساماندهي رودخانه مرزي ارس و سد سرخاب.

9– تسريع در تكميل ساختمان سد گيوي.

10– تسريع در تكميل فاضلاب خلخال.

11– افزايش اعتبار آب روستايي استان براي سال 1387 به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر150) ريال.

12– اجراي طرح ها و اختصاص اعتبار مقرر در جدول پيوست اين تصميم نامه كه تاييد شده به ”مهر دفتر هيئت دولت“ است و ارايه گزارش ماهانه به معاونت اجرايي رييس جمهور.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور

ميليارد ريال


رديف

شرح توافق

اعتبار

جمع

زمان اجرا

ملي

استاني

1

اتمام مطالعات احداث زير ساختهاي تأسيسات فوق توزيع برق در منطقه شمال استان و اجراي طرح.
86–87

2

احداث پست برق 230 كيلو ولت شهرك صنعتي شماره 2 اردبيل مشروط به تأمين ترانس توسط بخش غيردولتي.
1387

3

اختصاص اعتبار جهت احداث شبكه روشنايي معابر با مشاركت استان به نسبت مساوي.

5


5

1387

*)بند 2 جدول اين مصوبه به موجب بند (111) پيوست (1) تصويب نامه تنقيحي شماره 65589 /ت59131هـ مورخ 17 /06 /1400 با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي"، منسوخ مي شود.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0