موظف نمودن وزارت نيرو به اجراي طرحهاي آب و آبرساني، فاضلاب، برق و احداث سد و نيروگاه در استان اصفهان

مصوب 1386/03/06 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت نيرو به اجراي طرحهاي آب و آبرساني، فاضلاب، برق و احداث سد و نيروگاه در استان اصفهان
مصوب 1386,03,06

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 6 /3 /1386 كه در مركز استان اصفهان تشكيل گرديد، موافقت نمود:

وزارت نيرو موظف است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:‌

۱– پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز اجراي شبكه‌هاي فاضلاب شهرهاي استان در لوايح بودجه سالهاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به نحوي كه زمان اتمام پروژه‌ها به پنج سال آتي كاهش يابد.

۲– تأمين اعتبار مورد نياز اصلاح و بازسازي شبكه فاضلاب شهر اصفهان از محل فاينانس يا وام داخلي و خارجي در سال ۱۳۸۶.

۳– تكميل مطالعات توسعه و بازسازي شبكه‌هاي فاضلاب شهرهاي حومه اصفهان (درچه، خوراسگان، خميني ‌شهر، شاهين‌ شهر،‌دولت‌ آباد (برخوار و ميمه) و بادرود) و پيش‌بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين ‌نامه اجرايي ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه.

۴– انجام مطالعه براي بازنگري فرآيند تصفيه‌خانه بابا شيخ علي (لنجان) در چارچوب طرح مطالعه تأمين و انتقال آب استان تا پايان سال ۱۳۸۶ و پيش‌بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه.

۵– تأمين اعتبار مطالعه و اجراي فاضلاب شهر هرند، اژيه و نطنز با مشاركت استان به نسبت مساوي در سال ۱۳۸۶.

۶ – پيش‌بيني اعتبار مورد نياز طرح ايجاد تأسيسات فاضلاب روستايي روستاهاي بالاي يكصد خانوار براي هر استان با اولويت روستاهاي حاشيه سدها و رودخانه‌هايي كه محل تأمين آب شرب هستند در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ پس از طي مراحل قانوني.

۷– اتمام مطالعات طرح انتقال آب به فلات مركزي ايران با هدف تأمين آب و پيش‌بيني اعتبار اجراي طرح در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ و سال‌هاي بعد پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين ‌نامه اجرايي ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه به نحوي كه در سال ۱۳۸۷ اجراي پروژه آغاز گردد.

۸– تأمين و اختصاص اعتبارات طرحهاي كوهرنگ (۳)، تونل چشمه لنگان (فريدون‌ شهر) و قره ‌قاچ (سميرم) به نحوي كه در برنامه‌ زمان‌ بندي، پروژه‌ها به اتمام برسند.

۹– تكميل مطالعات مرحله دوم سد و شبكه آبياري گردنه خاكي سميرم در سال ۱۳۸۶ و پيش‌ بيني رديف و اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين‌ نامه اجرايي ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه.

10(اصلاحي 09ˏ04ˏ1389)– اختصاص مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال از محل اعتبار مصوب مربوط جهت انجام طرح مطالعاتي تأمين آب دشت شهرضا در سال 1386 با مشاركت نهاد رياست جمهوري به نسبت مساوي.

۱۱– پيش‌بيني اعتبار مورد نياز اجراي شبكه‌هاي فرعي زاينده‌ رود در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ پس از طي مراحل قانوني.

۱۲– تأمين اعتبار مورد نياز طرح سد و شبكه آبياري و زهكشي قره‌ قاچ (سميرم) به نحوي كه در پايان سال ۱۳۸۷ طرح مذكور به بهره‌برداري برسد.

۱۳– پيش‌بيني اعتبار در رديف اجرايي طرح تأمين آب شرب شهرهاي نطنز، اردستان، بادرود و صنايع منطقه در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ پس از طي مراحل قانوني.

۱۴– تأمين اعتبار مورد نياز طرح انتقال آب به شهر نائين و ساير شهرها و روستاهاي مسير با مجموع ۱۷۴ شهر و روستا (تا افق سال ۱۴۱۰) به گونه‌اي كه طرح مذكور تا پايان سال ۱۳۸۸قابل بهره‌ برداري باشد.

۱۵– تأمين اعتبار مورد نياز تكميل طرح انتقال آب از طريق تصفيه خانه اصفهان به شهر مباركه و شهرها و روستاهاي واقع در مسير انتقال آب به نحوي كه طرح مذكور تا پايان سال ۱۳۸۷ به بهره ‌برداري برسد.

۱۶– اتمام مطالعه سد و شبكه آبياري تنگ آب سميرم در سال ۱۳۸۷ و پيش‌بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين نامه اجرايي ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه.

17(اصلاحي 09ˏ04ˏ1389)– احداث سه نيروگاه گازي به ظرفيتهاي پانصد مگاوات در كاشان، پانصد مگاوات در زواره اردستان و يكهزار مگاوات در هرند اصفهان به روش ساخت، تملك، بهره برداري، (Boo) توسط بخش غيردولتي، به نحوي كه تا پايان سال 1389 نيروگاههاي مذكور به بهره ‌برداري برسد.

18(اصلاحي 09ˏ04ˏ1389)– اختصاص مبلغ ده ميليارد (000ر000ر000ر10) ريال از محل اعتبارات استاني جهت تكميل پروژه خط اصلي شبكه آبرساني و ساخت مخازن ذخيره به منظور تأمين آب شرب كاشان.

۱۹– اختصاص مبلغ يكصد ميليارد (000ر000ر000ر100) ريال جهت بهينه ‌سازي شبكه برق فرسوده روستايي و شهري در سطح استان با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷.

تبصره اعتبارات مورد تعهد استان در سال ۱۳۸۶ از محل اعتبارات مازاد درآمد و ساير منابع و مابقي در قالب فصل انرژي در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ پيش‌بيني گردد.

۲۰– اجراي شبكه آبياري سد حنا در سميرم.

۲۱– تكميل طرح آبرساني به شهر ونك سميرم.

۲۲– تسريع در احداث سد باغكل.

۲۳– مطالعه انتقال آب به اردستان و نطنز از طرح جامع تأمين آب اصفهان بزرگ.

۲۴(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)– احداث پست برق (۶۳ /۲۳۰) ولت شهرك صنعتي لنجان( پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار مورد نياز توسط كارخانجات موجود در منطقه و در شهرك صنعتي و پنجاه درصد (۵۰%) توسط وزارت نيرو مجموعاً با اعتبار تقريبي يكصد و بيست ميليارد (000ر000ر000ر120 ريال.)

۲۵– انجام پروژه فاضلاب شهرضا به عنوان پروژه ملي به طوري كه در سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به اتمام برسد.

26(الحاقي 07ˏ09ˏ1386)– بررسي نحوه تخصيص سهم آب مازاد ناشي از يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و صرفه جويي در آب به همان شهرستان.

پرويز داودي – معاون اول رييس‌ جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0