موظف نمودن وزارت صنايع ومعادن به اجراي طرحهاي صنعتي در استان اصفهان

مصوب 1386/03/06 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت صنايع ومعادن به اجراي طرحهاي صنعتي در استان اصفهان
مصوب 1386,03,06

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به متن موقت ميباشد.
*)بند 10 اين تصويب نامه، به موجب بند (61) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6 /3 /1386 كه در مركز استان اصفهان تشكيل گرديد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن موظف است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

1- وزارت صنايع و معادن موظف است نسبت به تأمين اعتبارات مورد نياز تكميل زيرساختهاي شهركهاي صنعتي در هفده منطقه محروم استان شامل شهرهاي فريدن، فريدون شهر، اردستان، چادگان، آران و بيدگل، سميرم، خور (نائين)، انارك (نائين)، رامشه، حسن‌آباد، ورزنه، اژيه، تودشك، محمدآباد، هرند، كوهپايه و نائين از محل رديف (503805) در طول برنامه چهارم توسعه تا سقف مبلغ شصت ميليارد (60/000/000/000) ريال اقدام نمايد. مبلغ ده ميليارد (10/000/000/000) ريال از اعتبارات مذكور در سالهاي 1386 و 1387 پرداخت مي‌گردد.

تبصره 1 ـ مبلغ شصت ميليارد (60/000/000/000) ريال نيز در طي سالهاي 1386 و 1387 از طرف استانداري اصفهان پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ تبديل كارخانه نساجي نجف‌آباد به صنايع تبديلي و غذايي توسط بنياد مستضعفان با رعايت ملاحظات زيست محيطي بلامانع است.

2- وزارت صنايع و معادن موظف است نسبت به انجام طراحي و اجراي تصفيه خانه‌هاي شهركهاي صنعتي اشترجان (فلاورجان) – اميركبير كاشان و سه راهي مباركه در سال 1386 اقدام و براي طراحي تصفيه خانه‌هاي شهركهاي صنعتي رنگسازان (شهرضا) – مورچه خورت (برخوار و ميمه)، جي اصفهان و نجف‌آباد در سالهاي 1386 و 1387 با استفاده از اعتبارات رديف (40301003) برنامه‏ريزي نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبار مورد نياز را به نسبت مساوي از محل اعتبارات ملي و اعتبارات استاني تأمين نمايد.

3- وزارت صنايع و معادن موظف است نسبت به انجام مطالعات امكان سنجي شهركهاي صنعتي چادگان، فريدونشهر، فريدن، گلپايگان، خوانسار، فلاورجان و برخوار و ميمه اقدام و در صورت توجيه فني و اقتصادي آنها، ظرف شش ماه و حداكثر تا پايان سال جاري نسبت به انجام مراحل قانوني تصويب آنها اقدام نمايد.

4- وزارت صنايع و معادن موظف است در صورت داشتن توجيه اقتصادي، فني و زيست محيطي نسبت به توسعه شهركهاي صنعتي گلپايگان، اردستان، اميركبير كاشان، رنگ سازان (شهرضا) و كوهپايه (اصفهان) تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.

5- وزارت صنايع و معادن (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) موظف است نسبت به انجام مطالعه و ايجاد يك مجتمع فنآوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري در شهرستان اصفهان و كاشان تا پايان برنامه چهارم توسعه و با استفاده از منابع شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان اقدام نمايد.

تبصره ـ مطالعه ايجاد مجتمع فناوري اطلاعات در شهرك صنعتي نجف‌آباد انجام مي‌شود.

6- مبلغ ده ميليارد (10/000/000/000) ريال تسهيلات كم بهره از محل وجوه اداره شده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ايجاد آزمايشگاه بخش غيردولتي همكار در سطح استان از طريق مؤسسه ياد شده در اختيار متقاضيان بخش غيردولتي قرار گيرد.

7- با توجه به اجرايي نمودن ضوابط ملي آمايش سرزمين، وزارت صنايع و معادن (سازمان صنايع و معادن استان اصفهان) راهكارهاي لازم درخصوص ايجاد و توسعه زيرساختهاي محرك توسعه سرمايه‌گذاري در شرق و جنوب استان را طراحي نمايد.

8- وزارت صنايع و معادن (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) در مورد سه طرح خودروسازي، حمل و نقل ريلي و صنايع ادوات نيروگاهي مطالعات لازم را تا نيمه سال 1386 انجام و در صورت توجيه پذيري فني و اقتصادي آنها و وجود شريك بخش غيردولتي دو طرح را با مشاركت شصت درصد (60%) بخش غيردولتي و (40%) سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و پس از تصويب شوراي اقتصاد اجرا نمايد.

9- وزارت صنايع و معادن (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) پس از انجام مطالعه ضرورت توسعه و امكان سنجي در صورت وجود توجيه اقتصادي و فني و زيست محيطي كافي نسبت به توسعه شهركهاي صنعتي سه راهي مباركه، سگزي (اصفهان) و مورچه خورت (برخوارو ميمه) اقدام نمايد.

10- وزارت صنايع و معادن (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) پس از انجام مطالعه ضرورت ايجاد و مكان يابي در صورت وجود توجيه كافي نسبت به ايجاد شهركهاي صنعتي در محور اصفهان – اردستان، شهرك صنعتي مباركه (2) و شهرك صنعتي فلزات قيمتي و سنگهاي گرانبها اقدام نمايد.

*)بند 10 اين تصويب نامه، به موجب بند (61) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

11- وزارت صنايع و معادن (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) نسبت به مطالعه ايجاد شهرك صنايع غذايي در شهرستان خميني شهر اقدام و در صورت وجود توجيه كافي نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

تبصره ـ وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي مكان مناسب براي ايجاد شهرك ياد شده را تعيين و در اختيار سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قرار مي‌دهند.

پرويز داودي - معاون اول رييس‌جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0