تصويب نامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي براي انجام جابجايي اعتبارات سال 1386

مصوب 1386/02/16 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي براي انجام جابجايي اعتبارات سال 1386
مصوب 1386,02,16

*) ايرادات تايپي و نگارشي موجود در اصل اسناد به صورت تصحيح شده در [ ] درج شده است.
*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به متن موقت ميباشد. * باتوجه به مصوبه شماره 138190/ت 38359ه مورخ 1386/8/28هيات وزيران رديف 103002قانون بودجه سال 1386 كل كشور به جدول اين مصوبه اضافه شده است .
*)با توجه به محدوديت زمان اجراي قانون بودجه سال 1386 وضعيت موقت است.
*)به موجب بند (176) پيوست (4) تصويب نامه تنقيحي شماره 156680 /58411هـ با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)"، جدول منسوخ مي باشد.
*)به موجب بند (160) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، رديف زيرساختهاي مناطق آزاد تجاري نسخ مي شود.

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 16 /2 /1386 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1 ـ آقاي اميرمنصور برقعي ـ معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ به‌ عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در موارد زير تعيين مي‌شود:

الف ـ انجام جابجايي اعتبارات سال 1386 مربوط به رديف‌هاي متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 كل كشور.

ب ـ توزيع و ابلاغ اعتبارات حسب مورد هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي رديف‌هاي متفرقه مشروح در جدول پيوست‌ كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، منظور در قانون بودجه سال 1386 كل كشور، بين دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط.

‌‌[2]تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس‌جمهور درخصوص امور اجرايي موارد ياد شده اتخاذ مي‌شود در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيأت‌وزيران بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشد و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌جمهور


شماره طبقه بندي

عنوان رديف

503116

اعتبارات درآمد- هزينه اي دستگاههاي اجرايي

503207

خريد ماشينهاي چايگزين- موضوع جزء 2 بند (الف) تبصره 19 (درآمد- هزينه) 1

503287

پرداخت ضرر و زيان خريدهاي تضميني، دانه روغني

503299

حقوق و عوارض گمركي دستگاههاي اجرايي مشمول (جمعي- خرجي) شامل ديون معوقه

503412

اعتبار موضوع جزء 1 بند (الف)، بند (ب)، بند (ج)، اجزاء 1 و 2 بند (هـ)، بند (ح) و بند (ط) تبصره 19 (درآمد – هزينه)1

503415

صندوق حمايت از صنايع الكترونيك

503579

اعتبار موضوع اسكان عشاير

503610

وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي توليدي

503614

هزينه هاي تحقيقات ملي و ويژه توسعه كشور

503649

انتشار كتب و نشريات و برگزاري همايش ها- موضوع ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (درآمد – هزينه)1

503649

انتشار كتب و نشريات و برگزاري همايش ها- موضوع ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (درآمد – هزينه)1

503658

استرداد ماليات شركت هاي هما و آسمان و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

503662

بازخريدي و بازنشستگي افراد غيرماهر داوطلب – اعتبار موضوع جزء 3 بند (الف) تبصره 19 (جمعي – خرجي)1

503671

بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره برداري

503706

پرداخت به شهرداريها – موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجميع عوارض

503712

مديريت مصرف آب و اصلاح شبكه شهرهاي مسئله دار

503714

استرداد ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي (درآمد – هزينه)1

503720

كمك به بازسازي افغانستان

503731

احداث خطوط جديد راه آهن با مشاركت بخش خصوصي

503732

مشاركت در احداث آزاد راههاي كشور

503733

بهسازي راههاي مواصلاتي

503734

احداث راههاي مواصلاتي

503735

احداث بزرگراههاي كشور با مشاركت استانها

503739

زيرساختهاي مناطق آزاد تجاري

503751

ساماندهي و ارتقاء كيفيت نظام تصميم سازي و تصميم گيري اقتصادي و اقتصاد بين الملل

503758

سرمايه اوليه صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي (درآمد – هزينه)1

503768

احياء و تكميل مجموعه فرهنگي آرامگاه تختي

503770

ساماندهي و توسعه مسجد سليمان

503776

ايجاد يگان حفاظت و خريد خدمات انتظامي و پشتيباني

503779

امور اداري، تداركاتي و حفاظتي رؤساي جمهوري و شخصيتهاي ارشد نظام

503800

ساماندهي اقدامات اجرايي سند آمايش سرزمين

503803

افزايش سرمايه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك

503805

اعتبارات زيرساخت شهركهاي صنعتي در شهرستانهاي توسعه نيافته

503806

اعتبار بند (ز) تبصره 9، توسعه زيرساخت، تحقيقات مخابرات (درآمد – هزينه)1

503809

اعتبار موضوع تأمين مسكن متخصصين پزشكي

503811

سرمايه گذاري در توليد و انتقال نيروي برق

503812

اجراي طرحهاي توسعه در استان ايلام

503814

حقوق و عوارض گمركي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جمعي-خرجي)1

503821

اعتبار مربوط به ترميم مستمري والدين و همسران شهدا

503825

كمك به حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون شهري- اعتبار موضوع تبصره 13

503826

كمك به حمل و نقل عمومي درون شهري – موضوع تبصره 13

503827

اعتبار موضوع بند الف تبصره 13 (درآمد- هزينه) 1

503839

شبكه آزمايشگاههاي تحقيقاتي و واحدهاي پژوهشي و فناوري همگن موضوع بند(ج) ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه

503842

توسعه و تكميل پاركها و مراكز رشد و علم و فناوري موضوع بند (ه) ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه

503843

انجام مطالعات و تهيه طرح تفصيلي آمايش حوزه هاي آبريز شمال كشور

503852

زمينه سازي جهت تحرك بخشيدن به اقتصاد مناطق كمتر توسعه يافته و حاشيه اي و تقويت پيوند با اقتصاد ملي- موضوع مصوبه 37297/ت 27475/هـ مورخ 11/8/1381 هيأت وزيران و آئين نامه هاي مربوطه

503854

تقويت زيرساختهاي شهري و جوامع حاشيه اي استان تهران

503855

حساب 100 حضرت امام خميني (ره)- تأمين مسكن محرومين سراسر كشور (درآمد – هزينه) 1

503856

خريد دستگاههاي همودياليز

503864

اجراي ماليات برارزش افزوده

503865

اعتبار موضوع ازدواج و مسكن جوانان – موضوع بند (ك) تبصره 2

503866

تأمين محتوي در محيط رايانه اي – موضوع بند الف ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه كشور

503868

مطالعات تفصيلي فصل حمل و نقل

503879

تكميل بيمارستانهاي نيمه تمام – موضوع بند (27) تبصره 2 قانون بودجه سال 1385

503911

توسعه و اجراي زيرساخت هاي زيارتي شهر قم

503920

انستيتوپاستور و سازمان انتقال خون ايران – اعتبار موضوع بند (ت) تبصره 14 (درآمد – هزينه) 1

503925

اعتبار موضوع بند (د) تبصره (3) – (درآمد – هزينه) 1

503927

اعتبار بند (ل) تبصره 9، پست، امور فضايي، تنظيم مقررات (درآمد- هزينه) 1

503936

بهسازي و نوسازي ايستگاه هاي راه آهن و هواشناسي

503937

احيا و تكميل مجموعه فرهنگي طوس

503938

شركت هاي سهامي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان – موضوع ماده 63 قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت (درآمد – هزينه) 1

503940

اعتبار موضوع جزء 2 بند و تبصره 9

503947

اعتبارات موضوع تبصره 13

503948

حمايت از ايثارگران

503950

تكميل فرودگاه امام خميني (ره) 1

503955

آبرساني به روستاها

503956

كمك به شهرداري هاي زير 100 هزار نفر جمعيت

503957

افزايش اعتبار بنياد شهيد و امور ايثارگران استانها

503958

كمك به دهياري ها


*)به موجب بند (176) پيوست (4) تصويب نامه تنقيحي شماره 156680 /58411هـ با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)"، جدول منسوخ مي باشد.
*)به موجب مقرره « اصلاح جدول پيوست تصويب نامه موضوع تعيين امير منصور برقعي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1386 و توزيع و ابلاغ اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 كل كشور بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط » مصوب 1386/08/23 ، رديف شماره 103002 قانون بودجه سال 1386 كل كشور (اعتبار مربوط به بازپرداخت بدهي به بانكهاي تجاري تخصصي)به اين جدول اضافه مي شود.
*)رديف مربوط به (اعتبار موضوع ازدواج و مسكن جوانان) به شماره طبقه‌بندي 503865، رديف مربوط به (اعتبار مربوط به ترميم مستمري والدين و همسران شهدا) به شماره طبقه‌بندي 503821 به موجب تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان مصوب 7 /6 /1400 نسخ مي شود.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0