موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي در استان كرمانشاه

مصوب 1385/09/30 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

بسمه تعالي


“با صلوات بر محمد و آل محمد”


وزارت صنايع و معادن


هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/9/1385 كه در مركز استان كرمانشاه تشكيل گرديد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن موظف است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

الف ـ انجام مطالعات امكانسنجي شهركهاي صنعتي در شهرستان دالاهو و شهرك صنعتي شماره (2) اسلامآباد غرب توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و ارايه نتيجه ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصميمنامه به هيئت وزيران.

ب ـ انجام بررسي ايجاد ناحيه صنعتي شهرستان ثلاث باباجاني در مجمع عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و ارايه نتيجه به هيئت وزيران.

ج ـ ايجاد واحد صنايع بزرگ ( توليد قند) به صورت مشاركت هشتاد درصد (80%) توسط بخش غيردولتي و بيست درصد (20%) توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پس از تصويب در شوراي اقتصاد.

د ـ ايجاد واحد صنايع بزرگ شامل طرحهاي پيشنهادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (يك واحد از چهار واحد اولويتدار بهشرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است) به صورت مشاركت شصت درصد (60%) بخش غيردولتي و چهل درصد (40%) سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پس از تصويب شوراي اقتصاد.

هـ ـ انجام مطالعه ايجاد مركز خدمات فناوري و كسب كار در شهرك صنعتي فرامان (كرمانشاه) در سال 1385 و اجراي آن در سال 1386 توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران.

و ـ طراحي و اجراي تصفيهخانه در شهرك صنعتي روانسر توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در سالهاي 1385 و 1386 (طبق رديف و موافقتنامه مربوط).

ز ـ اختصاص مبلغ شش ميليارد (000ر000ر000ر6) ريال از محل رديف (503805) براي كمك به احداث و تكميل شهركهاي صنعتي كرمانشاه توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در سال 1385.

ح ـ اتمام مطالعه و تهيه نقشههاي مورد نياز در موارد ذيل توسط سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني ايران تا پايان سال 1386.

1ـ تكميل مطالعات كانيآرايي منگنز جنوب شرقي كرمانشاه.

2ـ تهيه نقشههاي زمينشناسي و ژئوشيميايي كاربردي در مقياس از نواحي اميدبخش معدني واقع در بخشهاي شمالي و شمال شرق استان در دو محدوده مذكور.

3ـ تهيه نقشههاي زمينشناسي (در حاشيه فعاليت شركتهاي نفتي) براي شهرستانهاي قصرشيرين و سرپل ذهاب.

4ـ تهيه نقشه هاي زمينشناسي كاربردي در مقياس در محدودههاي اولويتدار استان بهويژه جنوب شرق كرمانشاه در چهارشيت (برگه).

ط ـ پيگيري اجراي توافق انجام شده بين شركت ايران خودرو و سازمان تأمين اجتماعي (شركت شستا) در راهاندازي كارخانه خودروسازي و قطعهسازي خودرو در استان كرمانشاه.

ي ـ احداث كارخانه هفت هزار (000ر7) تني قند در شهرستان سنقر كليايي توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با مشاركت سازمان تأمين اجتماعي و بخش غيردولتي.


پرويزداودي - معاون اول رئيس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0