اتخاذ تصميماتي به منظور اجراي طرحهاي بهداشتي،كنترل و مبارزه با بيماريهاي مسري و آنفلونزاي پرندگان و سلامت و امنيت غذايي

مصوب 1385/07/26 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اتخاذ تصميماتي به منظور اجراي طرحهاي بهداشتي ، كنترل و مبارزه با بيماريهاي مسري و آنفلونزاي پرندگان و سلامت و امنيت غذايي
مصوب 1385,07,26

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1385 بنا بـه پيشنهاد شـماره 223942 مورخ 12/7/1385 وزارت بهداشت، در‌مان و آموزش پزشكي موافقت نمود:

1- وزارت نيرو موظف ا‌ست آب آ‌شاميدني سالم را در مناطق شهري و روستا‌يي كشور به خصوص در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمز‌گان و جنوب كرمان فراهم نمايد. در كوتاه مدت امر آب ‌رساني از طريق تانكرهاي آب سيار و يا آب بطري‌ شده در مناطق فاقد شبكه لوله‌ كشي مناسب مورد توجه و اقدام قرار گيرد.

2- وزارت نيرو موظف است نسبت به رفع مشكل تأمين و توزيع برق و كاهش ولتاژ در استان‌هاي جنوب شرقي كشور كه دچار مشكل حاد شده‌اند يا خوا‌هند شد اقدام فوري نمايد و نتيجه آن به دبيرخانه شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي اعلام شود.

3- وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت نيرو اقدامات لازم براي رفع مشكل آبياري مـــزارع سبزي كاري با فا‌ضلاب خام را در اسرع وقت با اولويت در استان‌هاي تهران، لرستان و خراسان به اجرا درآورد و موضوع توسط كارگروهي مركب از وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، نيرو و دادگستري مورد كارشناسي قرار گرفته و راهكارهاي كوتاه مدت و ميان ‌مدت و دراز مدت تهيه و در شوراي ياد شده مطرح شود.

4- سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است بودجه درخواستي وزارتخانه‌هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جــهاد كشاورزي و ســازمان حــفاظت محيط زيست را جهت برنامه‌ها‌ي پيشگيري و كنترل آنفلوآنزاي پرندگان در اختيار وزارتخانه‌ها و سازمان ياد‌ شده قراردهد. وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پـزشكي با همكاري وزارتخانــه‌ها و سازمان‌هاي مر‌تبط برنامه جامع و استر‌اتژيك و عملياتي برخورد با بيماري را فراهم نمايد.

5- بـه منظور پـرداخت غرامت‌ها در كنترل بيماري، سازمان مديريت و بــرنامه‌ ريــزي كشور موظف ا‌ست كليه غر‌امت‌هاي طيور بومي و نهاد‌ها‌ي طيور صنعتي ونيز واحدهاي صنعتي غير بيمه را ( بيمه نشده تا تاريخ 31/5/1385) بنا به در‌خواست سازمان دامپز‌شكي كشور در اسرع وقت تأمين و تخصيص اعتبار نمايد.
سازمان دامپزشكي كشور موظف ا‌ست در اسرع وقت عملكرد بودجه‌اي مربوط را كه تاكنون از سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در‌يافت نموده است به سازمان ياد‌ شده اعـلام نمايد تا بودجه‌هاي بعدي تخصيص يابد.

6- وزارت بهداشت، در‌مان و آموزش پزشكي موظف است تا پايان سال 1385 بخش‌هاي ايزوله براي تمامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، در‌ماني كشور را مطابق با استانداردهاي در نظر گرفته ‌شده براي اين منظور راه‌ اندازي نمايد.

7- وزارتخانه ياد ‌شده برنامه‌ ريزي و پيگيري لازم براي توليد واكسن آنفلو‌آنزا و داروهاي ضد ويروس در كشور تا پايان سال 1386 بعمل آورد و گزارش پيشرفت كار را در هر مرحله به شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي ارائه نمايد.

8- واكسن آنفلو‌آ‌نزاي ا‌نساني و داروي ضد‌ ويروسي و همچنين تجهيزات محافظت فردي به منظور پيشگيري و درمان آنفلوآنزاي پرندگان توسط وزارت بهداشت، در‌مان و آموزش پزشكي تهيه و به شكل مناسب ذخيره ‌سازي شود.

9- آزما‌يشگاه ملي و منطقه‌اي تشخيص آنفلو‌آنزاي انساني كشور بايد تا پايان آبان‌ ماه سال 1385 توسط وزارتخانه ياد شده تجيهز شده وكمبود نيروي انساني آن تأمين شود.

10- وزارت جهاد كشاورزي موظف ا‌ست امكانات لازم جهت تشخيص و معدوم‌ سازي و پاك‌ سازي كانون‌هاي آلوده را (شامل تهيه لوازم حفاظت فردي و سيستم مر‌اقبت فعال و غير‌فعال، وسايل وتجهيزات معدوم‌ سازي، ضد عفوني اماكن آلوده، تأمين نيروي انساني و آموزش به منظور معدوم سازي و پاكسازي و ساير موارد مربوط) فراهم آورد و نتيجه آن را به دبير‌خانه شوراي ياد ‌شده اعلام نمايد.

11- آ‌ز‌مايشگاه ملي و منطقه‌اي تشخيص آنفلوآنزاي طيور تا پايان آبان‌ ماه سال 1385 توسط سازمان دامپزشكي كشور تجهيز، تقويت و كمبود پر‌سنل آن تأمين شود.

12 – وزارتخانه‌هاي بهداشت، در‌مان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي موظفند به منظور مقا‌بله با بيماري مسري، با بر‌گزاري همايش‌هاي آموزشي در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها با هماهنگي نيروي مقاومت بسيج به آموزش كاركنان آن نيرو در رابطه با عمليات حفاظت فردي و معدوم‌ سازي اقدام نمايند.

13- وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي كشور موظفند پست‌هاي قر‌نطينه را در نقاط پـر‌خطر ا‌عـم از مبادي ورودي و خروجي استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنين كليه منـاطق اطـراف كانون‌هاي شيوع بيماري راه ‌اندازي نمايند و در مناطقي كه ا‌مـكانات وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي كشور مـحدود مي‌باشد از امكانات نـيروي مـقاومـت بسيج ا‌ستـفاده شود تـا در كنار ادارات كـل دا‌‌مپزشـكي اقدامات قرنطينه‌اي را انجام دهند و نتيجه آن را به دبيرخانه شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي كشور اعلام نمايند.

14- وزارت كشور مـوظف ا‌ست با ا‌ستفاده از امـكانات شهرداري‌ها و همكاري سايـر دستـگاه‌هاي ذي‌ر‌بـط نسبت به جلو‌گيري از عرضه پرنـده زنـد‌ه (بومي و شـكار‌شده‌) در بـازارچـه‌هـاي محـلي استان‌هاي پرخطر اقدام نمايد.

15- سازمان حفاظت محيط زيست كشور موظف ا‌ست در‌خصوص شكار يا عدم شكار، مجوزهاي لازم را صادر نموده و در اين رابطه با نيروي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج جهت اقدامات كنترلي هماهنگ نمايد.

16- وزارتخانه‌هاي بهداشت، در‌مان و آموزش پزشكي، كشور و آموزش و پرورش موظفند بر‌اساس بـرنامه جامع مقابله پانــدمي آنفلو‌آنزاي پـرندگان در كشور جهت آموزش‌هاي همگاني بــه ويـژه دانش ‌آموزان با استفاده از امكانات رسانه‌ها خصوصاً صدا و سيماي ا‌ستاني اقدام نمايد.

17- وزارتخانه‌هاي بهداشت، در‌مان و آموزش پزشكي، صنايع و معادن و بازرگاني به طور مشترك برنامه‌اي را تنظيم نمايند تا ميزان ترانس روغن‌هاي خوراكي تاپايان سال 1385 به حداكــثر ده درصد (10%) برسد و از تــوليد روغن‌هاي جامــد با اسيد چـرب تــرانـس با‌لاتــر از ده در‌صد (10%) جلوگيري شود.

18- وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و مـــــعادن برنامه‌ ريزي لازم را براي كاهش توليد روغن خوراكي جامد از هفتاد درصد (70%) كنوني به ده در‌صد (10%) سهم بازار تا پايان سال 1386 بعمل آورند

19- وزارت بهداشت، در‌مان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايد كه تاريخ توليد و انقضا‌ء محصولات غذا‌يي به صورت واضح و قابل رؤيت درج گردد.

20- وزارت دادگستري با همكاري وزارت بهداشت، در‌مان و آموزش پزشكي در‌خصوص جلوگيري ا‌ز ورود فرآورده‌هاي غذايي قاچاق به بازار مصرف اقدام نموده و با متخلفين در سطح واردات، توزيع و عرصه برخورد قانوني بعمل آورند. سازمان‌ها‌ي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، گمرگ جمهوري اسلامي ايران و سازمان جمع ‌آوري و فروش اموال تمليكي موظف به همكاري كامل مي‌باشند.

21- وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن از فروش جوش‌ شيرين به اتحاديه نانوايان خوداري نموده و تمامي نانوايان ملزم به استفاده از خمير مايه باشند و تا پايان سال 1385 جوش ‌شيرين از نانوايي‌هاي كشور حذف گردد.

22- وزارت بازرگاني مسؤول حذف جوش‌ شيرين با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كشور مي‌باشد و وزارت دادگستري موطف است با متخلفين برخورد قانوني نمايد.

23- وزارتخانه‌هاي صنايع ومعادن و بازرگاني در‌ خصوص جمع ‌آوري و بازيافت كليه بطري‌هاي PPوPET نوشابه‌هاي مصرفي كشور تا پايان آبان ‌ماه سال 1385 برنامه‌ ريزي نمايند به گونه‌اي كه برنامه عملياتي مربوط در سال 1386 اجرايي گردد.

24- وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند هماهنگي و همكاري لازم در جهت اصلاح ريز مغذي‌هاي خاك را همگام با برنامه غني ‌سازي آرد در كشور داشته باشند تا هر دو برنامه به نحو مطلوب انجام شده و تداخل اجرايي نداشته باشند. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده جهاد كشاورزي مي‌باشد و وزارتخانه يا‌د شده نتيجه را به دبيرخانه شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي اعلام نمايد.

25- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف ا‌ست با همكاري رسانه‌ها و جرايد كشور فرهنگ ‌سازي لازم را جهت اجراي اين تصميم نامه بعمل آورد.

پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌ جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0